Generelle vilkår og betingelser

Her finder du de generelle vilkår og betingelser for ZEPCAM B.V.

 

Bodycams ZEPCAM runde nedenfor

1. Definitioner

Følgende definitioner gælder i disse generelle vilkår og betingelser (herefter: "Generelle vilkår og betingelser").

1.1          ZEPCAM: Zepcam B.V. og dets tilknyttede virksomheder.

1.2          Kunde: en juridisk enhed, enten en forhandler eller slutbruger, som ZEPCAM forhandler om indgåelse af en aftale med og/eller indgår en aftale med.

1.3          Parter: ZEPCAM og kunden

1.4          Aftale: enhver aftale indgået mellem ZEPCAM og kunden, herunder enhver aftalt ændring eller tilføjelse til den.

1.5          Produkter: hardware til kropsbårne kameraer, hardware til mobil video, streaming hardware, dockingstationer og tilhørende hardware og tilbehør, som ZEPCAM leverer til kunden.

1.6          Software: Zepcam Manager og anden software og firmware leveret af ZEPCAM til brug for kunden.

1.7          Firmware: enhver firmware, der leveres af ZEPCAM til dets produkter i henhold til aftalen.

1.8          Service: Software: Software, der leveres af ZEPCAM som en tjeneste, direkte eller gennem inddragelse af en tredjepart, herunder cloud- og datalagringstjenester, til kunden i henhold til aftalen.

1.9          Support: uddannelse, helpdesk og teknisk support, som ZEPCAM leverer direkte eller via en tredjepart til kunden i henhold til aftalen.

1.10      Abonnement: En aftale, der regulerer brugen af produkter, software, tjenester og/eller support mellem ZEPCAM og kunden i en aftalt periode og til en aftalt pris.

 

2. Validitet

2.1          Disse vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, citater, aftaler og leverancer af produkter, software, firmware og service fra eller på vegne af ZEPCAM med tilbagevirkende kraft.

2.2          Parterne udelukker alle supplerende og/eller afvigende generelle vilkår og betingelser fra kunden eller andre tredjeparter.

2.3          Parterne kan kun afvige fra disse vilkår og betingelser, hvis de er blevet enige herom skriftligt.

2.4          Hvis kunden fungerer som forhandler af ZEPCAM-produkter, software, firmware og service, vil kontrakterne med kunderne blive indgået på mindst de samme betingelser som disse generelle vilkår og betingelser.

2.5          ZEPCAM forbeholder sig ret til at justere eller ændre disse generelle vilkår og betingelser ensidigt.

2.6          ZEPCAM leverer tjenesterne på grundlag af en forpligtelse til at gøre sit bedste, medmindre og i det omfang ZEPCAM i aftalen udtrykkeligt har forpligtet sig til at opnå et bestemt resultat, og det pågældende resultat er tilstrækkeligt fastlagt.

2.7          ZEPCAM leverer ikke produkter, software og tjenester til slutbrugere i USA på grund af den modstridende jurisdiktion med EU, hvor ZEPCAM er beliggende.

 

3.          Ændringer og tilføjelser

3.1          Ændringer og tilføjelser til enhver bestemmelse i en aftale og/eller disse generelle vilkår og betingelser kan kun aftales skriftligt af de behørigt bemyndigede repræsentanter.

3.2          Afvigelser fra og tillæg til disse generelle vilkår og betingelser gælder kun for den pågældende aftale.

 

4.          Tilbud, tilbud og ordrer

4.1          Tilbud fra ZEPCAM er gyldige i en (1) måned efter udstedelsesdatoen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

4.2          Tilbud er ikke bindende for ZEPCAM, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

4.3          Ordrer accepteres kun af ZEPCAM efter en skriftlig ordrebekræftelse fra kunden, hvori kunden accepterer et tilbud fra ZEPCAM.

4.4          Tilbud fra ZEPCAM gælder ikke for gentagne ordrer eller automatiske fornyelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.5          ZEPCAM accepterer kun ordrer fra juridiske personer. Ordrer afgivet af fysiske personer, som ikke er juridiske repræsentanter for en juridisk enhed, vil blive annulleret efter varsel. 

4.6          Enhver købsrådgivning fra ZEPCAM skal gives efter bedste viden. 

 

5.          Pris

5.1          Alle priser for produkter, software, tjenester og abonnementer er i euro og er eksklusive moms og andre omkostninger såsom importafgifter, lokale skatter, transportomkostninger og/eller håndteringsomkostninger, medmindre andet udtrykkeligt er angivet eller aftalt.

5.2          ZEPCAM har ret til at justere alle priser til enhver tid, med behørig respekt for alle gyldige tilbud og gældende aftaler.

5.3          ZEPCAM har ret til at indeksere alle priser i de gældende aftaler årligt (kalenderår) på grundlag af det nederlandske forbrugerprisindeks.

 

6.          Betaling

6.1          Produkterne faktureres ved levering, ZEPCAM kan kræve en forudbetaling før levering.

6.2          Produkter, software og/eller tjenester købt via ZEPCAMs online webshop faktureres og skal betales før levering.

6.3          Software, service og abonnementer faktureres og skal betales på forhånd for den aftalte periode.

6.4          Support vil blive faktureret til kunden efter færdiggørelsen i overensstemmelse med de priser, der gælder på det pågældende tidspunkt.

6.5 Medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, skal betalinger foretages i euro.

6.6          Alle betalinger skal være ZEPCAM i hænde inden den dato, der er anført på fakturaen, hvor beløbet forfalder til betaling, og uden fradrag eller modregning af gæld. Betalingerne skal ske til den bankkonto, som ZEPCAM har angivet til dette formål i tilbuddet og/eller fakturaen.

6.7          Hvis kunden ikke betaler inden for den normale betalingsfrist på 30 dage eller en anden frist, der er aftalt i fællesskab, har ZEPCAM ret til den lovbestemte rente for det udestående beløb fra udløbet af betalingsfristen på fakturaen til datoen for den faktiske og fuldstændige betaling på ZEPCAM's bankkonto. ZEPCAM har ret til, efter at have underrettet kunden om det udestående beløb, der skal betales, og efter at have givet kunden en rimelig frist til at betale, at suspendere sine tjenester til kunden midlertidigt indtil eller permanent, hvis kunden ikke har gennemført en afregning med betaling af alle udestående beløb.

6.8          Hvis ZEPCAM er tvunget til at overdrage sit krav til en tredjepart med henblik på inddrivelse, skal kunden refundere ZEPCAM eller den tredjepart, som transaktionen er blevet overdraget til, for de omkostninger, der med rimelighed er afholdt.

6.9          Hvis kunden mener, at en faktura er ukorrekt, skal kunden skriftligt underrette ZEPCAM herom inden for tredive (30) dage fra fakturadatoen. Hvis denne frist overskrides, anses kunden for at have accepteret fakturaerne. Medmindre ZEPCAM skriftligt anerkender fakturaernes ukorrekthed, skal kunden betale fakturabeløbene inden for betalingsfristen.

 

7.          Ret til tilbagebetaling

7.1          På det tidspunkt, hvor kunden er i restance, er ZEPCAM berettiget til at påberåbe sig retten til at kræve tilbagebetaling af de leverede, ubetalte produkter og/eller software.

7.2          ZEPCAM påberåber sig retten til tilbagebetaling ved hjælp af en (elektronisk) skriftlig erklæring.

7.3          Så snart kunden er blevet informeret om den påståede ret til tilbagebetaling, skal kunden straks og på egne omkostninger returnere produkterne og/eller softwaren til ZEPCAM, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

8.          Forbehold af ejendomsret

8.1          Ejerskabet af produkterne overdrages først til kunden, når kunden har opfyldt alle sine betalingsforpligtelser over for ZEPCAM. Ved delleverancer forbliver ZEPCAM ejer af alle produkterne, indtil alle tilsvarende fakturaer er betalt af kunden.

8.2          Så længe ejendomsretten til produkterne ikke er blevet overført til kunden, må kunden ikke pantsætte produkterne eller give nogen anden rettighed til en tredjepart, og kunden skal opbevare produkterne omhyggeligt og tydeligt identificerbare som ZEPCAM's ejendom.

 

9.          Levering

9.1          Produkterne leveres i henhold til DAP-Incoterms 2020, medmindre andet er aftalt.

9.2          Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er de aftalte forsendelses- og leveringsdatoer kun vejledende.

9.3          Overskridelse af den aftalte leveringsdato giver ikke kunden ret til nogen erstatning og giver heller ikke kunden ret til at opsige aftalen. Kun hvis overskridelsen af den aftalte dato er af en sådan art, at kunden ikke med rimelighed kan forventes at opretholde aftalen, har kunden ret til at opsige aftalen.

9.4          Overskridelse af den aftalte leveringsdato giver kunden ret til en justering af udløbsdatoen for et eventuelt abonnement i forbindelse med den pågældende forsendelse, således at abonnementets startdato falder sammen med leveringsdatoen.

9.5          Transportomkostningerne betales af kunden, medmindre parterne på forhånd har aftalt andet.

 

10.      Tredjeparter

10.1      Hvis og i det omfang det er nødvendigt for en korrekt gennemførelse af aftalen, har ZEPCAM ret til efter eget skøn at lade tjenesteydelser udføre af tredjeparter, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

10.2      Kunden må ikke indirekte eller direkte overføre eller overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til aftalen, helt eller delvist, til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra ZEPCAM.

 

11.      Produktets egenskaber og garanti

11.1      Produktets egenskaber fremgår udelukkende af beskrivelsen, produktbladet, (sikkerheds)databladet eller tegningen af produkterne, som er anført eller omtalt i tilbud, tilbud og aftaler. I mangel heraf skal produktegenskaberne udledes af de standard ZEPCAM-produktblade, der var gældende på købstidspunktet.

11.2      Produkterne har en standard garanti på 1 år fra det øjeblik, hvor kunden modtager produkterne, hvor defekte produkter repareres eller erstattes gratis. Udgifterne til forsendelse af produkterne til ZEPCAM og risikoen for tab afholdes af kunden. Omkostninger og risici i forbindelse med forsendelse af de reparerede eller udskiftede produkter til kunden bæres af ZEPCAM.

11.3      Produkter, der erstattes under garantien af ZEPCAM, skal have sammenlignelige egenskaber som det originale produkt og kan indeholde renoverede komponenter.

11.4      ZEPCAM kan tilbyde kunden mulighed for at udvide garantien for produkterne på købstidspunktet mod ekstra omkostninger, som kunden skal betale til ZEPCAM.

11.5      Produkter med defekter, der opstår som følge af den tilsigtede brug, er omfattet af garantien.

11.6      Produkter med synlige skader samt tilbehør og kabler er udelukket fra garantien. Desuden gælder garantien ikke for til fejl eller funktionsfejl som følge af forkert brug, misbrug eller forkert vedligeholdelse;

 1.  til fejl eller funktionsfejl, der skyldes manglende overholdelse af installations- eller betjeningsvejledninger eller anvendelse, som hardwaren ikke er beregnet til;
 2.  til kosmetiske eller tilfældige skader
 3.  i situationer, hvor slutbrugeren har forhindret ZEPCAM i at udføre de nødvendige vedligeholdelses- og opdateringsopgaver eller har forsømt ZEPCAM-vejledningen;
 4.  på produkter, hvor skaden er forårsaget af ændring eller reparation af produktet, undtagen hvis det er godkendt af ZEPCAM.

11.7      En ZEPCAM-repræsentant skal afgøre, om en defekt er omfattet af garantien, i henhold til kriterierne i denne artikel.

11.8      ZEPCAM bestræber sig på at behandle garantianmodninger inden for en periode på ti (10) arbejdsdage efter modtagelse af det defekte produkt. For usædvanlige mængder kan der aftales en særskilt tidsfrist.

11.9      For produkter, der repareres og/eller udskiftes under garantien, gælder samme garantiperiode som for det oprindelige produkt, dog mindst 90 dage fra det øjeblik, hvor kunden modtager det reparerede og/eller udskiftede produkt.

11.10   Kunden kan gøre krav på garantien ved at indgive en anmodning om support på ZEPCAM's websted,.

 

12.      Opløsning og suspension

12.1      Kunden har ret til at ophæve aftalen, hvis ZEPCAM på grund af manglende opfyldelse af sine forpligtelser i en længere periode ikke kan tilskrives nogen form for fejl, medmindre manglen er af mindre betydning og/eller ikke forhindrer kunden i at bruge produkter, software og/eller tjenester, eller hvis manglen skyldes force majeure.

12.2      I tilfælde, hvor kunden:

 1. erklæres konkurs eller anmoder om betalingsstandsning;
 2. overdrager sin virksomhed eller en væsentlig del af den, herunder overdragelse af sin virksomhed i et fremtidigt eller eksisterende partnerskab, eller ændrer sine forretningsmål, eller
 3. er i restance med hensyn til overholdelse af den aftale, der er indgået med ZEPCAM.

alle fordringer og fakturaer forfalder straks til betaling, og ZEPCAM har beføjelse til at suspendere sine forpligtelser (helt eller delvist), indtil kunden har stillet sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser eller ophæver aftalen, hvorved kunden er ansvarlig for alle skader, som ZEPCAM lider på det tidspunkt og i fremtiden.

 

13.      Klager

13.1      Klager over produkter, software eller tjenester leveret af ZEPCAM skal indgives skriftligt (herunder via e-mail) til ZEPCAM med angivelse af alle årsagerne til klagen inden for 4 uger efter den dato, hvor disse produkter, software eller tjenester blev leveret.

13.2      Hvis Hvis ZEPCAM bekræfter klager over produkterne, skal ZEPCAM efter eget skøn enten sørge for, at produkterne repareres, eller sørge for udskiftning af produkterne eller dele heraf. Hvis ZEPCAM bekræfter klager over softwaren og/eller tjenesterne, skal ZEPCAM bestræber sig efter bedste evne på at løse disse klager inden for en rimelig frist.

13.3      Afvikling af klager kan ikke føre til, at ZEPCAM tvinges til at levere produkter og/eller tjenester, som ikke var aftalt i henhold til aftalen.

13.4      Ingen klager eller krav af nogen art kan suspendere kundens betalingsforpligtelse.

 

14.      Software, firmware og tjenester

14.1      Software, firmware og tjenester leveres kun af ZEPCAM til kunden på abonnementsbasis. DVed at indlæse og/eller installere og/eller bruge ZEPCAM-software, firmware og tjenester, uanset om det er i kombination med produkter eller ej, er kunden forpligtet til at betale de tilhørende abonnementspriser.

14.2 DVed at indlæse og/eller installere og/eller bruge ZEPCAM-software, firmware og tjenester, uanset om det er i kombination med produkter eller ej, accepteres disse generelle vilkår og betingelser.

14.3      Med forbehold af et abonnement og opfyldelse af de krævede (betalings)forpligtelser giver ZEPCAM kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at bruge softwaren, firmwaren og tjenesterne til kundens eget brug og udelukkende i forbindelse med produkterne. I tilfælde hvor Kunden er forhandler af ZEPCAM-produkter, -software og -tjenester, kan Kunden give sine kunder ret til at bruge Softwaren, Firmwaren og Tjenesterne, hvis det skriftligt er aftalt med ZEPCAM, i hvilket tilfælde aftalen/aftalerne med disse kunder vil blive indgået på mindst de samme betingelser som disse generelle vilkår og betingelser.

14.4      Kunden må ikke bruge Softwaren, Firmwaren og Tjenesterne ud over det antal Produkter, som Kunden har fået et Abonnement til.

14.5      Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, overdrages ejerskabet af software, firmware og tjenester ikke til kunden. Kunden må ikke kopiere, ændre, videregive eller bruge Softwaren og Firmwaren på nogen måde, der kan krænke ZEPCAM's eller tredjemands (intellektuelle ejendoms)rettigheder eller ejendomsrettigheder, herunder eventuelle forretningshemmeligheder, som Softwaren og Firmwaren indeholder.

14.6      Medmindre andet fremgår af aftalen, er et abonnement på softwaren, firmwaren og tjenesterne givet for en tidsbegrænset periode. Retten til at bruge softwaren og tjenesterne bortfalder automatisk ved abonnementets udløb, medmindre abonnementet fornyes, og kun efter at ZEPCAM har modtaget betaling af de til enhver tid gældende gebyrer.

14.7      Medmindre ZEPCAM's udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke foreligger, må kunden ikke:

 1. at foretage reverse engineering eller dekompilere softwaren og/eller firmwaren på nogen måde;
 2. at ændre eller tilpasse softwaren og/eller firmwaren eller skabe afledte værker baseret på softwaren og/eller firmwaren;
 3. overføre, overdrage eller underlicensiere rettigheder til en tredjepart;
 4. at bruge softwaren og/eller tjenesterne til at udføre kommercielle tjenester for tredjeparter.

14.8 ZEPCAM vil sikre, at opdateringer, der er nødvendige for at sikre en god funktion af Softwaren, Tjenesterne og Produkterne, vil være tilgængelige for Kunden som en del af Abonnementet. Det er kundens ansvar at sikre, at software- og firmwareopdateringer er installeret, medmindre andet er aftalt.

14.9      Kunden skal overholde alle gældende love og regler vedrørende brugen af Softwaren, især med hensyn til optagelse eller deling af video- eller lydindhold og metadata i forbindelse med sådant indhold.

14.10   ZEPCAM kan udvikle opdateringer, opgraderinger, patches og andre ændringer for at forbedre softwarens ydeevne og/eller tilføje funktionalitet til softwaren og kan på eget initiativ installere sådanne opdateringer til software, der hostes af ZEPCAM.

14.11   Softwaren, firmwaren og tjenesterne anses for at være accepteret af kunden ved levering eller, hvis installation af ZEPCAM er skriftligt aftalt, ved afslutningen af installationen, medmindre andet er aftalt.

 

15.      Levering af tjenesteydelser

15.1      ZEPCAM skal gøre sit yderste for at levere tjenesterne med omhu og inden for de aftalte betingelser.

15.2      Kunden skal levere alle data og oplysninger, som ZEPCAM måtte kræve for levering af tjenesterne. ZEPCAM påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af disse data og oplysninger. Kunden fritager ZEPCAM for alle krav i denne henseende.

15.3      Begyndelsesdatoen for levering af tjenesterne anses for at være den dato, der er angivet i aftalen. Hvis parterne ikke er blevet enige om en sådan dato, er startdatoen den dato, hvor ZEPCAM er begyndt at levere tjenesterne.

15.4      Den aftalte startdato for tjenesterne er baseret på de omstændigheder, som ZEPCAM har kendskab til på tidspunktet for indgåelsen af aftalen. Hvis der opstår en forsinkelse uden for ZEPCAM's kontrol som følge af ændrede omstændigheder, eller fordi materialer, som ZEPCAM har bestilt og som er nødvendige for ydelserne, ikke leveres til tiden, vil datoen for ydelsernes påbegyndelse blive forlænget i overensstemmelse hermed.

15.5      ZEPCAM bestræber sig på at holde Tjenesterne tilgængelige for Kunden til enhver tid og vil på forhånd informere Kunden om planlagt vedligeholdelse, som kan afbryde Tjenesternes tilgængelighed.

15.6      Med undtagelse af grov uagtsomhed og/eller forsæt fra ZEPCAM's side giver manglende overholdelse af den aftalte startdato for tjenesterne ikke kunden ret til at opsige aftalen helt eller delvist.

15.7      Manglende overholdelse af den aftalte startdato for levering af tjenesten forpligter ikke ZEPCAM til at betale kompensation til kunden.

15.8      Hvis påbegyndelsen og/eller forløbet af tjenesterne forsinkes af faktorer, som kunden er ansvarlig for, skal kunden erstatte de deraf følgende skader og omkostninger for ZEPCAM.

15.9      Hvis det under leveringen af software, firmware og/eller tjenester viser sig at være nødvendigt at foretage ændringer eller tilføjelser for at sikre en korrekt levering eller for at tilføje eller ændre funktionaliteten, er ZEPCAM berettiget til at ændre softwaren, firmwaren og/eller tjenesterne efter behov. ZEPCAM vil informere kunden om ændringer så tidligt som muligt. 

 

16.      Støtte

16.1      ZEPCAM tilbyder kundeservice for software, firmware, produkter og tjenester via e-mail, en online portal, telefon eller på anden måde.

16.2      Kunden kan indgive supportanmodninger via the ZEPCAM-websted. ZEPCAM bestræber sig på at kontakte kunden inden for en arbejdsdag efter anmodningen om assistance for at besvare spørgsmål eller yde anden assistance, som måtte være nødvendig.

16.3      Medmindre andet er aftalt, er ZEPCAM's supportdesk tilgængelig på kontordage (mandag til fredag) fra kl. 08.00 til 17.30 CE(S)T.

 

17.      Force majeure

17.1 Ud over bestemmelsen i artikel 6:75 i den nederlandske civillovbog kan en manglende opfyldelse af en af ZEPCAM's forpligtelser ikke tilskrives ZEPCAM i tilfælde af force majeure: enhver omstændighed uden for ZEPCAM's kontrol, som påvirker, forstyrrer, forsinker, forhindrer eller hindrer den normale gennemførelse af aftalen. Dette omfatter også, men er ikke begrænset til, undtagelsestilstand (krig, oprør, optøjer, oprør, naturkatastrofer osv.), leverandørers eller andre tredjeparters misligholdelse og force majeure, regeringsforanstaltninger, strejker og arbejdsnedlæggelser, besættelse af fabrikker og lokaler, sygdom blandt personalet, import-, eksport- og transitforbud, udbrud af eller følger af pandemier og/eller smitsomme sygdomme, strømsvigt og svigt i internet, datanetværk eller telekommunikationsfaciliteter.

17.2      I tilfælde af manglende opfyldelse af aftalen på grund af force majeure har ZEPCAM ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser i højst tredive (30) dage eller til helt eller delvist at ophæve aftalen uden retslig indblanding. ZEPCAM er ikke forpligtet til at betale nogen erstatning.

 

18.      Ansvar

18.1      ZEPCAM er kun ansvarlig for enhver direkte skade, som kunden lider, hvis og i det omfang denne skade er forårsaget af en forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra ZEPCAM's side. ZEPCAM's ansvar vil under ingen omstændigheder overstige det samlede beløb, der er faktureret til og betalt af kunden i en periode på tolv måneder, og som kravet vedrører, med et maksimum på 10.000 EUR på kalenderårsbasis.

18.2      ZEPCAM er aldrig ansvarlig for nogen indirekte skade, som anses for at omfatte, men ikke begrænset til, følgetab, tabte besparelser, tabt fortjeneste, krav fra tredjeparter, tab af data forårsaget af tekniske fejl, fejl eller funktionsfejl.

18.3      Kunden skal med anbefalet brev underrette ZEPCAM om ethvert direkte tab eller skade, som han måtte lide. Under alle omstændigheder skal alle juridiske krav, som Kunden har mod ZEPCAM, fremsættes inden for tolv (12) måneder med virkning fra den dato, hvor den hændelse, der forårsagede tabet eller skaden, fandt sted.

18.4      Kunden friholder ZEPCAM for alle krav fra tredjeparter, hvis data er blevet registreret eller behandlet af kunden med produkter, software og/eller tjenester leveret af ZEPCAM, og/eller for krav fra tredjeparter, hvis personoplysninger er blevet behandlet af ZEPCAM som led i en aftale og i overensstemmelse med en sådan aftale.

18.5      ZEPCAM påtager sig intet ansvar fra kunder i USA og/eller Canada, hvor kunden skal tegne en forsikring på egen regning.

 

19.      Ejerskab af data og privatlivets fred

19.1      Alle data, men især video- og lydindhold samt metadata, der genereres af kunden med produkter, software og/eller tjenester, forbliver kun kundens ejendom. Kunden er ejer og kontrollant af disse data.

19.2      I det omfang data indsamlet af kunden gemmes på servere, der stilles til rådighed af ZEPCAM som en del af en tjeneste, sikrer ZEPCAM, at alle data indsamlet af kunden forbliver til kundens rådighed i hele den aftalte abonnementsperiode.

19.3      Kundedata, der er lagret på servere, som ZEPCAM stiller til rådighed som en del af en tjeneste, vil, medmindre andet er aftalt, uigenkaldeligt blive fjernet af ZEPCAM 31 dage efter abonnementets ophør.

19.4      ZEPCAM kan og må ikke se, dele eller på anden måde bruge data, der er gemt eller oprettet af kunden i den dokumenterede løsning, med undtagelse af data om brugen af softwaren eller tjenesterne.

19.5      ZEPCAM vil ikke give eller dele kundeoplysningerne eller afledte data til eller med tredjeparter, medmindre ZEPCAM er forpligtet ved lov til at give oplysningerne, f.eks. på anmodning fra de kompetente juridiske myndigheder i forbindelse med en retslig undersøgelse.

19.6      Medmindre andet er aftalt, anses ZEPCAM og kunden for at have indgået ZEPCAM's standard databehandleraftale, som findes på ZEPCAM's websted.

 

20.      Intellektuel ejendomsret og fortrolighed

20.1      Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med produkterne, softwaren og tjenesterne tilhører udelukkende ZEPCAM. Kundens brugsret til ZEPCAM's intellektuelle ejendomsrettigheder er begrænset, ikke-eksklusiv og kan ikke overdrages til tredjeparter, medmindre andet er aftalt.

20.2      Kunden må ikke kopiere, ændre, videregive eller bruge produkterne, softwaren og tjenesterne på nogen måde, der krænker ZEPCAM's eller tredjemands (intellektuelle ejendoms-) rettigheder eller ejendomsrettigheder. Kundens brug af produkterne, softwaren og tjenesterne skal overholde alle lokalt gældende love og bestemmelser.

20.3      Kundernes fortrolighedsforpligtelser gælder ikke for oplysninger, som de kan dokumentere, at de er almindeligt tilgængelige for offentligheden, eller som en tredjepart retmæssigt har videregivet uden begrænsninger.

 

21.      Adskillelighed

 • Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser og/eller aftalen af en eller anden grund anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil de resterende bestemmelser fortsat være fuldt ud gældende uden at blive forringet eller ugyldiggjort på nogen måde. Enhver ugyldig bestemmelse anses for at være omformuleret, så den kan håndhæves i det omfang, det er tilladt i henhold til loven, i overensstemmelse med den oprindelige hensigt og de økonomiske vilkår for den ugyldige bestemmelse.

 

22.      Gældende ret og jurisdiktion

 • Hele retsforholdet mellem kunden og ZEPCAM er underlagt lovgivningen i Nederlandene, som er en del af Den Europæiske Union.
 • Tvister, der opstår i forbindelse med retsforholdet mellem kunden og ZEPCAM, skal kun henvises til domstolen i Haag i Nederlandene, medmindre ZEPCAM udtrykkeligt skriftligt har accepteret at henvise tvisten til et andet kompetent retsligt forum til løsning.