Všeobecné obchodní podmínky

Zde najdete všeobecné obchodní podmínky společnosti ZEPCAM B.V.

 

Bodycams ZEPCAM round below

1. Definice

V těchto všeobecných obchodních podmínkách (dále jen "všeobecné obchodní podmínky") platí následující definice.

1.1          ZEPCAM: Zepcam B.V. a její přidružené společnosti.

1.2          Zákazník: právnická osoba, prodejce nebo koncový uživatel, se kterým ZEPCAM jedná o uzavření smlouvy a/nebo s nímž uzavírá smlouvu.

1.3          Strany: ZEPCAM a zákazník

1.4          Smlouva: jakákoli smlouva uzavřená mezi společností ZEPCAM a Zákazníkem, včetně jakékoli dohodnuté změny nebo dodatku k ní.

1.5          Produkty: hardware pro kamery nošené na těle, hardware pro mobilní video, hardware pro streamování, dokovací stanice a doprovodný hardware a příslušenství, které ZEPCAM poskytuje zákazníkovi.

1.6          Software: Zepcam Manager a další software a firmware poskytovaný společností ZEPCAM pro použití zákazníkem.

1.7          Firmware: jakýkoli firmware poskytnutý společností ZEPCAM pro její Produkty podle Smlouvy.

1.8          Služba: Služba: Software poskytovaný společností ZEPCAM jako služba, přímo nebo prostřednictvím třetí strany, včetně cloudových služeb a služeb ukládání dat, Zákazníkovi na základě Smlouvy.

1.9          Podpora: školení, helpdesk a technická podpora poskytovaná společností ZEPCAM přímo nebo prostřednictvím třetí strany Zákazníkovi na základě Smlouvy.

1.10      Předplatné: smlouva, která upravuje používání produktů, softwaru, služeb a/nebo podpory mezi společností ZEPCAM a zákazníkem na dohodnutou dobu a za dohodnutou cenu.

 

2. Platnost

2.1          Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny nabídky, nabídky, smlouvy a dodávky produktů, softwaru, firmwaru a služeb společností ZEPCAM nebo jejím jménem se zpětnou platností.

2.2          Strany vylučují veškeré doplňující a/nebo odchylné všeobecné podmínky zákazníka nebo jiných třetích stran.

2.3          Strany se mohou od těchto podmínek odchýlit pouze v případě, že se na tom písemně dohodly.

2.4          Pokud zákazník působí jako prodejce produktů, softwaru, firmwaru a služeb společnosti ZEPCAM, uzavírá smlouvy se svými zákazníky přinejmenším za stejných podmínek jako tyto všeobecné obchodní podmínky.

2.5          Společnost ZEPCAM si vyhrazuje právo jednostranně upravit nebo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2.6          Společnost ZEPCAM poskytuje Služby na základě závazku vynaložit maximální úsilí, pokud se ve Smlouvě výslovně nezavázala dosáhnout určitého výsledku a pokud je tento výsledek dostatečně určen.

2.7          Společnost ZEPCAM neposkytuje produkty, software a služby koncovým uživatelům ve Spojených státech amerických z důvodu kolidující jurisdikce s Evropskou unií, ve které společnost ZEPCAM sídlí.

 

3.          Změny a dodatky

3.1          Změny a dodatky jakéhokoli ustanovení smlouvy a/nebo těchto všeobecných obchodních podmínek mohou být dohodnuty pouze písemně řádně zmocněnými zástupci.

3.2          Odchylky a dodatky k těmto Všeobecným obchodním podmínkám se vztahují pouze na příslušnou smlouvu.

 

4.          Nabídky, nabídky a objednávky

4.1          Nabídky společnosti ZEPCAM jsou platné jeden (1) měsíc od data vystavení, pokud není výslovně uvedeno jinak.

4.2          Nabídky nejsou pro společnost ZEPCAM závazné, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak.

4.3          Objednávky jsou společností ZEPCAM přijímány pouze na základě písemného potvrzení objednávky ze strany zákazníka, ve kterém zákazník akceptuje nabídku společnosti ZEPCAM.

4.4          Nabídky společnosti ZEPCAM se nevztahují na opakované objednávky nebo automatické obnovení, pokud není písemně dohodnuto jinak.

4.5          ZEPCAM přijímá objednávky pouze od právnických osob. Objednávky podané fyzickými osobami, které nejsou zákonnými zástupci právnických osob, budou po upozornění zrušeny. 

4.6          Společnost ZEPCAM poskytuje veškeré rady ohledně nákupu podle svého nejlepšího vědomí. 

 

5.          Cena

5.1          Všechny ceny produktů, softwaru, služeb a předplatného jsou uvedeny v eurech, bez DPH a dalších nákladů, jako jsou dovozní cla, místní daně, náklady na dopravu a/nebo manipulační náklady, pokud není výslovně uvedeno nebo dohodnuto jinak.

5.2          Společnost ZEPCAM je oprávněna kdykoli upravit všechny ceny s ohledem na všechny platné nabídky a platné smlouvy.

5.3          Společnost ZEPCAM je oprávněna každoročně (kalendářní rok) indexovat všechny ceny stávajících smluv na základě nizozemského indexu spotřebitelských cen.

 

6.          Platba

6.1          Výrobky jsou fakturovány po dodání, ZEPCAM může požadovat zálohu před dodáním.

6.2          Produkty, software a/nebo služby zakoupené prostřednictvím internetového obchodu ZEPCAM jsou fakturovány a měly by být zaplaceny před dodáním.

6.3          Software, služby a předplatné jsou fakturovány a měly by být zaplaceny předem na dohodnuté období.

6.4          Podpora bude Zákazníkovi fakturována po dokončení v souladu s cenami v daném okamžiku.

6.5 Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak, platby se provádějí v eurech.

6.6          Všechny platby musí společnost ZEPCAM obdržet před datem splatnosti uvedeným na faktuře, a to bez jakýchkoli srážek nebo započtení pohledávek. Platby se provádějí na bankovní účet, který společnost ZEPCAM za tímto účelem uvedla v nabídce a/nebo na faktuře.

6.7          Pokud Zákazník nezaplatí ve standardní lhůtě splatnosti 30 dnů nebo ve vzájemně dohodnuté jiné lhůtě, má společnost ZEPCAM nárok na zákonný úrok z prodlení z dlužné částky od konce lhůty splatnosti uvedené na faktuře do dne skutečné a úplné úhrady na bankovní účet společnosti ZEPCAM. Společnost ZEPCAM bude oprávněna po upozornění Zákazníka na dlužnou částku k úhradě a po ponechání přiměřené lhůty k úhradě Zákazníkovi dočasně pozastavit poskytování svých Služeb Zákazníkovi, a to až do doby nebo trvale, pokud nedojde k úhradě všech dlužných částek ze strany Zákazníka.

6.8          Pokud je společnost ZEPCAM nucena postoupit svou pohledávku k vymáhání třetí osobě, uhradí zákazník společnosti ZEPCAM nebo třetí osobě, které byla transakce postoupena, náklady, které jí tím vznikly.

6.9          Pokud se zákazník domnívá, že faktura je nesprávná, oznámí to společnosti ZEPCAM písemně do třiceti (30) dnů ode dne vystavení faktury. V případě překročení této lhůty se má za to, že Zákazník faktury přijal. Pokud společnost ZEPCAM nesprávnost faktur písemně neuzná, je Zákazník povinen uhradit fakturované částky ve lhůtě splatnosti.

 

7.          Právo na vymáhání

7.1          V okamžiku, kdy je Zákazník v prodlení, je společnost ZEPCAM oprávněna uplatnit právo na vymáhání dodaných nezaplacených Produktů a/nebo Softwaru.

7.2          Společnost ZEPCAM uplatňuje právo na vymáhání pohledávky prostřednictvím (elektronického) písemného prohlášení.

7.3          Jakmile je Zákazník informován o uplatněném nároku na vrácení, musí neprodleně a na vlastní náklady vrátit Produkty a/nebo Software společnosti ZEPCAM, pokud není písemně dohodnuto jinak.

 

8.          Vyhrazení vlastnického práva

8.1          Vlastnické právo k Produktům přechází na Zákazníka až poté, co Zákazník splní všechny své platební závazky vůči společnosti ZEPCAM. V případě dílčích dodávek zůstává společnost ZEPCAM vlastníkem všech Produktů, dokud Zákazník neuhradí všechny příslušné faktury.

8.2          Dokud nedojde k převodu vlastnického práva k Výrobkům na Zákazníka, nesmí Zákazník dát Výrobky do zástavy ani udělit žádné jiné právo třetí straně a musí Výrobky pečlivě a jasně identifikovat jako majetek společnosti ZEPCAM.

 

9.          Dodávka

9.1          Výrobky jsou dodávány podle DAP-Incoterms 2020, pokud není dohodnuto jinak.

9.2          Není-li výslovně dohodnuto jinak, jsou dohodnuté termíny dodání a doručení pouze orientační.

9.3          Překročení sjednaného termínu dodání nezakládá nárok zákazníka na jakoukoli kompenzaci, ani není zákazník oprávněn smlouvu vypovědět. Pouze v případě, že překročení sjednaného termínu je takové, že nelze rozumně očekávat, že Zákazník dodrží Smlouvu, je Zákazník oprávněn Smlouvu vypovědět.

9.4          Překročení dohodnutého data dodání opravňuje zákazníka k úpravě data ukončení platnosti jakéhokoli Předplatného vztahujícího se k této zásilce tak, aby se datum zahájení platnosti Předplatného shodovalo s datem dodání.

9.5          Náklady na přepravu hradí zákazník, pokud se strany předem nedohodly jinak.

 

10.      Třetí strany

10.1      Pokud je to nutné pro řádné plnění Smlouvy, je společnost ZEPCAM oprávněna podle svého uvážení nechat Služby provádět třetími stranami, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

10.2      Zákazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZEPCAM nepřímo ani přímo převést nebo postoupit jakákoli práva a/nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ať už zcela nebo zčásti, na třetí osobu.

 

11.      Vlastnosti výrobku a záruka

11.1      Vlastnosti výrobků jsou uvedeny výhradně v popisu, produktovém listu, (bezpečnostním) listu nebo výkresu výrobků, které jsou uvedeny nebo na které se odkazuje v nabídkách, nabídkách a smlouvách. V případě jejich absence se vlastnosti Výrobku čerpají ze standardních produktových listů ZEPCAM, které byly platné v době nákupu.

11.2      Na výrobky se vztahuje standardní záruka 1 rok od okamžiku, kdy je zákazník obdrží, v jejímž rámci jsou vadné výrobky bezplatně opraveny nebo vyměněny. Náklady na dopravu Výrobků do společnosti ZEPCAM a riziko ztráty nese Zákazník. Náklady a rizika spojené s odesláním opravených nebo vyměněných Výrobků Zákazníkovi nese společnost ZEPCAM.

11.3      Výrobky vyměněné společností ZEPCAM v rámci záruky musí mít srovnatelné vlastnosti jako původní výrobek a mohou obsahovat renovované součásti.

11.4      Společnost ZEPCAM může Zákazníkovi nabídnout možnost prodloužení záruky na Výrobky v okamžiku nákupu za dodatečné náklady, které Zákazník zaplatí společnosti ZEPCAM.

11.5      Na výrobky s vadami, které vznikly v důsledku zamýšleného použití, se vztahuje záruka.

11.6      Na výrobky s viditelným poškozením, příslušenství a kabely se záruka nevztahuje. Kromě toho se záruka nevztahuje na na závady nebo poruchy způsobené nesprávným používáním, zneužíváním nebo nesprávnou údržbou;

 1.  na závady nebo poruchy způsobené nedodržením návodu k instalaci nebo obsluze nebo použitím, pro které není hardware určen;
 2.  na kosmetické nebo náhodné poškození
 3.  v situacích, kdy koncový uživatel zabránil programu ZEPCAM nebo zanedbal jeho pokyny k provedení požadovaných úkolů údržby a aktualizace;
 4.  na Výrobky, u nichž bylo poškození způsobeno úpravou nebo opravou Výrobku, s výjimkou případů, kdy je k tomu oprávněna společnost ZEPCAM.

11.7      Zástupce společnosti ZEPCAM určí, zda se na závadu vztahuje záruka, podle kritérií uvedených v tomto článku.

11.8      Společnost ZEPCAM se bude snažit vyřídit žádosti o záruku do deseti (10) pracovních dnů od obdržení vadného výrobku. V případě neobvyklého množství může být dohodnuta samostatná lhůta.

11.9      Na Výrobky opravené a/nebo vyměněné v rámci záruky se vztahuje stejná záruční doba jako na původní Výrobek, minimálně však 90 dní od okamžiku, kdy Zákazník obdrží opravený a/nebo vyměněný Výrobek.

11.10   Zákazník může uplatnit nárok na záruku podáním žádosti o podporu na webových stránkách společnosti ZEPCAM,.

 

12.      Rozpuštění a suspenze

12.1      Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy, pokud společnost ZEPCAM po delší dobu bezdůvodně neplní své povinnosti, pokud se nejedná o nedostatek menšího významu a/nebo pokud tento nedostatek nebrání Zákazníkovi v užívání Produktů, Softwaru a/nebo Služeb, nebo pokud je tento nedostatek způsoben vyšší mocí.

12.2      V případech, kdy zákazník:

 1. je na něj vyhlášen konkurz nebo požádá o moratorium na platby;
 2. převede svůj podnik nebo jeho podstatnou část, včetně převodu svého podniku v rámci budoucího nebo stávajícího partnerství, nebo změní své obchodní cíle; nebo
 3. je v prodlení s dodržováním dohody uzavřené se společností ZEPCAM.

všechny pohledávky a faktury se stávají okamžitě splatnými a společnost ZEPCAM je oprávněna pozastavit (zcela nebo částečně) plnění svých závazků, dokud Zákazník neposkytne záruku za splnění svých závazků nebo nevypoví Smlouvu, přičemž Zákazník odpovídá za veškeré škody, které společnosti ZEPCAM v tomto okamžiku i v budoucnu vzniknou.

 

13.      Stížnosti

13.1      Stížnosti na Produkty, Software nebo Služby dodané společností ZEPCAM musí být společnosti ZEPCAM podány písemně (včetně e-mailu) s uvedením všech důvodů stížnosti, a to do 4 týdnů od data, kdy byly tyto Produkty, Software nebo Služby dodány.

13.2      Pokud společnost ZEPCAM potvrdí reklamaci Výrobků, společnost ZEPCAM podle vlastního uvážení zajistí opravu Výrobků nebo výměnu Výrobků nebo jejich částí. Pokud společnost ZEPCAM potvrdí reklamace softwaru a/nebo služeb, společnost ZEPCAM usilovat o co nejlepší vyřešení těchto stížností v přiměřené lhůtě.

13.3      Řešení stížností nemůže vést k tomu, že společnost ZEPCAM bude nucena dodávat Produkty a/nebo Služby, které nebyly dohodnuty v rámci Smlouvy.

13.4      Žádné stížnosti nebo reklamace jakéhokoli druhu nemají za následek pozastavení platební povinnosti zákazníka.

 

14.      Software, firmware a služby

14.1      Software, Firmware a Služby poskytuje společnost ZEPCAM Zákazníkovi pouze na základě předplatného. DVlastní stahování a/nebo instalace a/nebo používání softwaru, firmwaru a služeb ZEPCAM, ať už v kombinaci s produkty nebo bez nich, zavazuje zákazníka k zaplacení příslušných cen předplatného.

14.2 DVlastní načtení a/nebo instalace a/nebo používání softwaru, firmwaru a služeb ZEPCAM, ať už v kombinaci s produkty nebo bez nich, představuje souhlas s těmito všeobecnými podmínkami.

14.3      Na základě předplatného a splnění požadovaných (platebních) povinností uděluje společnost ZEPCAM Zákazníkovi nevýhradní a nepřenosné právo používat Software, Firmware a Služby pro vlastní potřebu Zákazníka a výhradně ve spojení s Produkty. V případě, že je Zákazník prodejcem Produktů, Softwaru a Služeb společnosti ZEPCAM, může Zákazník poskytnout svým zákazníkům právo používat Software, Firmware a Služby, pokud se na tom písemně dohodne se společností ZEPCAM; v takovém případě se smlouva (smlouvy) s těmito zákazníky uzavírá (uzavírají) minimálně za stejných podmínek jako tyto Všeobecné obchodní podmínky.

14.4      Zákazník nesmí používat software, firmware a služby v počtu vyšším, než je počet produktů, na které získal předplatné.

14.5      Pokud není výslovně dohodnuto jinak, vlastnictví softwaru, firmwaru a služeb se na zákazníka nepřevádí. Zákazník nesmí kopírovat, upravovat, zveřejňovat ani používat Software a Firmware žádným způsobem, který by mohl porušit práva (duševního vlastnictví) nebo vlastnické zájmy, včetně jakéhokoli obchodního tajemství, které Software a Firmware obsahuje, společnosti ZEPCAM nebo jakékoli třetí strany.

14.6      Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, předplatné softwaru, firmwaru a služeb se poskytuje na dobu určitou. Právo na používání softwaru a služeb automaticky zaniká uplynutím doby platnosti předplatného, pokud není předplatné obnoveno, a to pouze po obdržení platby aktuálních poplatků společností ZEPCAM.

14.7      Zákazník nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti ZEPCAM:

 1. zpětně analyzovat nebo dekompilovat Software a/nebo Firmware jakýmkoli způsobem;
 2. upravovat nebo přizpůsobovat Software a/nebo Firmware nebo vytvářet odvozená díla založená na Softwaru a/nebo Firmwaru;
 3. převést, postoupit nebo poskytnout sublicenci na jakákoli práva třetí straně;
 4. používat Software a/nebo Služby k poskytování komerčních služeb pro třetí strany.

14.8 Společnost ZEPCAM zajistí, aby byly Zákazníkovi v rámci Předplatného k dispozici aktualizace nezbytné pro řádné fungování Softwaru, Služeb a Produktů. Není-li dohodnuto jinak, je povinností zákazníka zajistit instalaci aktualizací softwaru a firmwaru.

14.9      Zákazník je povinen dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se používání softwaru, zejména pokud jde o nahrávání nebo sdílení video nebo audio obsahu a metadat spojených s takovým obsahem.

14.10   Společnost ZEPCAM může vyvíjet aktualizace, upgrady, záplaty a jiné úpravy s cílem zlepšit výkon a/nebo přidat funkce Softwaru a může takové aktualizace instalovat do Softwaru hostovaného společností ZEPCAM z vlastní iniciativy.

14.11   Software, Firmware a Služby se považují za převzaté Zákazníkem při dodání nebo, pokud byla písemně dohodnuta instalace společností ZEPCAM, při dokončení instalace, pokud není dohodnuto jinak.

 

15.      Poskytování služeb

15.1      Společnost ZEPCAM vynaloží veškeré úsilí, aby poskytovala Služby s péčí a v rámci dohodnutých podmínek.

15.2      Zákazník poskytne veškeré údaje a informace, které může společnost ZEPCAM požadovat pro poskytování služeb. Společnost ZEPCAM nenese žádnou odpovědnost za správnost a/nebo úplnost těchto údajů a informací. Zákazník zbavuje společnost ZEPCAM všech nároků v tomto ohledu.

15.3      Za datum zahájení poskytování Služeb se považuje datum uvedené ve Smlouvě. Pokud se strany na takovém datu nedohodly, považuje se za datum zahájení poskytování Služeb datum, kdy společnost ZEPCAM zahájila poskytování Služeb.

15.4      Dohodnuté datum zahájení poskytování Služeb vychází z okolností, které jsou společnosti ZEPCAM známy v době uzavření Smlouvy. Pokud dojde ke zpoždění, které ZEPCAM nemůže ovlivnit, v důsledku změny okolností nebo proto, že materiály objednané společností ZEPCAM potřebné pro Služby nebudou dodány včas, bude datum zahájení Služeb odpovídajícím způsobem prodlouženo.

15.5      Společnost ZEPCAM se snaží, aby byly Služby Zákazníkovi vždy k dispozici, a bude Zákazníka předem informovat o jakékoli plánované údržbě, která může přerušit dostupnost Služeb.

15.6      S výjimkou hrubé nedbalosti a/nebo úmyslného jednání ze strany společnosti ZEPCAM neopravňuje nedodržení dohodnutého data zahájení poskytování Služeb Zákazníka k úplnému nebo částečnému ukončení Smlouvy.

15.7      Nedodržení dohodnutého data zahájení poskytování Služby nezakládá povinnost společnosti ZEPCAM zaplatit Zákazníkovi jakoukoli náhradu.

15.8      Pokud dojde ke zpoždění zahájení a/nebo průběhu poskytování Služeb z důvodů, za které je odpovědný Zákazník, musí Zákazník nahradit vzniklou škodu a náklady společnosti ZEPCAM.

15.9      Pokud se v průběhu dodávky softwaru, firmwaru a/nebo služeb ukáže, že jsou pro jejich řádné dodání nezbytné úpravy nebo doplňky nebo že je třeba přidat či upravit funkčnost, je společnost ZEPCAM oprávněna software, firmware a/nebo služby podle potřeby změnit. Společnost ZEPCAM bude Zákazníka o změnách informovat co nejdříve. 

 

16.      Podpora

16.1      Společnost ZEPCAM nabízí zákaznický servis pro software, firmware, produkty a služby prostřednictvím e-mailu, online portálu, telefonu nebo jiných prostředků.

16.2      Zákazník může podávat žádosti o podporu prostřednictvím na Webové stránky ZEPCAM. Společnost ZEPCAM se snaží kontaktovat zákazníka do jednoho pracovního dne od žádosti o pomoc, aby zodpověděla otázky nebo poskytla jinou potřebnou pomoc.

16.3      Pokud není dohodnuto jinak, je oddělení podpory ZEPCAM k dispozici v pracovní dny (pondělí až pátek) od 8.00 do 17.30 CE(S)T.

 

17.      Vyšší moc

17.1 Kromě ustanovení článku 6:75 nizozemského občanského zákoníku nelze společnosti ZEPCAM přičítat nesplnění jakékoli povinnosti společnosti ZEPCAM v žádném případě vyšší moci: jakákoli okolnost, kterou společnost ZEPCAM nemůže ovlivnit, která ovlivňuje, narušuje, zpožďuje, brání nebo brání běžnému plnění Smlouvy. To zahrnuje mimo jiné také výjimečný stav (válka, povstání, nepokoje, přírodní katastrofy atd.), neplnění závazků a zásah vyšší moci ze strany dodavatelů nebo jiných třetích stran, vládní opatření, stávky a přerušení práce, obsazení továren a prostor; nemoc zaměstnanců, zákaz dovozu, vývozu a tranzitu, vypuknutí pandemie a/nebo infekčních nemocí nebo jejich následky, výpadky dodávek energie a výpadky internetu, datových sítí nebo telekomunikačních zařízení.

17.2      V případě neplnění Smlouvy z důvodu vyšší moci je společnost ZEPCAM oprávněna pozastavit plnění svých závazků na dobu maximálně třiceti (30) dnů nebo Smlouvu zcela nebo částečně zrušit, a to bez účasti soudu. Společnost ZEPCAM není povinna platit žádnou náhradu.

 

18.      Odpovědnost

18.1      Společnost ZEPCAM odpovídá za přímou škodu, kterou zákazník utrpí, pouze v případě, že tato škoda byla způsobena úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí ze strany společnosti ZEPCAM. Odpovědnost společnosti ZEPCAM v žádném případě nepřekročí celkovou částku, která byla Zákazníkovi fakturována a zaplacena za období dvanácti měsíců, k němuž se nárok vztahuje, maximálně však 10 000 EUR za kalendářní rok.

18.2      Společnost ZEPCAM nikdy neodpovídá za nepřímé škody, za které se mimo jiné považují následné ztráty, ušlé úspory, ušlý zisk, nároky třetích stran, ztráta dat způsobená technickými poruchami, závadami nebo nesprávným fungováním.

18.3      Zákazník je povinen oznámit společnosti ZEPCAM doporučeným dopisem jakoukoli přímou ztrátu nebo škodu, kterou utrpěl. V každém případě musí být veškeré právní nároky, které má Zákazník vůči společnosti ZEPCAM, uplatněny do dvanácti (12) měsíců ode dne, kdy došlo k události, která způsobila ztrátu nebo škodu.

18.4      Zákazník odškodňuje společnost ZEPCAM za veškeré nároky třetích stran, jejichž údaje byly zaznamenány nebo zpracovány zákazníkem pomocí produktů, softwaru a/nebo služeb poskytovaných společností ZEPCAM, a/nebo za nároky třetích stran, jejichž osobní údaje byly zpracovány společností ZEPCAM v rámci Smlouvy a v souladu s touto Smlouvou.

18.5      ZEPCAM nepřebírá žádnou odpovědnost od zákazníků v USA a/nebo Kanadě, pro které by se měl zákazník na své náklady pojistit.

 

19.      Vlastnictví dat a ochrana soukromí

19.1      Veškerá data, zejména video nebo audio obsah a metadata, která zákazník vygeneruje pomocí produktů, softwaru a/nebo služeb, zůstávají výhradním vlastnictvím zákazníka. Zákazník je vlastníkem a správcem těchto dat.

19.2      Pokud jsou údaje shromážděné Zákazníkem uloženy na serverech poskytnutých společností ZEPCAM jako součást Služby, společnost ZEPCAM zajišťuje, že veškeré údaje shromážděné Zákazníkem zůstanou Zákazníkovi k dispozici po dobu trvání sjednaného Předplatného.

19.3      Údaje zákazníka uložené na serverech poskytovaných společností ZEPCAM v rámci Služby budou, pokud není dohodnuto jinak, společností ZEPCAM neodvolatelně odstraněny 31 dní po ukončení předplatného.

19.4      Společnost ZEPCAM nemůže a nebude prohlížet, sdílet ani jinak využívat žádná data uložená nebo vytvořená Zákazníkem v rámci prokázaného řešení, s výjimkou dat o používání Softwaru nebo Služeb.

19.5      Společnost ZEPCAM neposkytne ani nesdílí údaje o zákaznících nebo odvozené údaje třetím stranám, ledaže by společnost ZEPCAM byla povinna tyto údaje poskytnout ze zákona, např. na žádost příslušných právních orgánů v rámci soudního vyšetřování.

19.6      Pokud není dohodnuto jinak, má se za to, že společnost ZEPCAM a Zákazník uzavřeli standardní Smlouvu o zpracování dat společnosti ZEPCAM, kterou lze nalézt na webových stránkách společnosti ZEPCAM.

 

20.      Práva duševního vlastnictví a důvěrnost

20.1      Veškerá práva duševního vlastnictví spojená s Produkty, Softwarem a Službami náleží výhradně společnosti ZEPCAM. Právo zákazníka na užívání práv duševního vlastnictví společnosti ZEPCAM je omezené, nevýhradní a nepřevoditelné na třetí strany, pokud není dohodnuto jinak.

20.2      Zákazník nesmí kopírovat, upravovat, zveřejňovat ani používat produkty, software a služby způsobem, který porušuje práva (duševního vlastnictví) nebo vlastnické zájmy společnosti ZEPCAM nebo jakékoli třetí strany. Zákazník musí používat Produkty, Software a Služby v souladu se všemi místně platnými zákony a předpisy.

20.3      Povinnost zákazníků zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace, které mohou být doloženy jako obecně dostupné veřejnosti nebo které byly oprávněně a bez omezení zveřejněny třetí stranou.

 

21.      Oddělitelnost

 • Pokud bude některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti, aniž by byla jakkoli narušena nebo zneplatněna. Jakékoli neplatné ustanovení bude považováno za přepracované tak, aby bylo vymahatelné v maximálním rozsahu přípustném podle zákona v souladu s původním záměrem a ekonomickými podmínkami neplatného ustanovení.

 

22.      Rozhodné právo a soudní příslušnost

 • Celý právní vztah mezi zákazníkem a společností ZEPCAM se řídí právem Nizozemska, které je součástí Evropské unie.
 • Spory vyplývající z právních vztahů mezi Zákazníkem a společností ZEPCAM budou postoupeny pouze soudu v Haagu v Nizozemsku, pokud společnost ZEPCAM výslovně písemně nesouhlasila s postoupením sporu k řešení jinému příslušnému soudnímu fóru.