Všeobecné podmienky

Tu nájdete všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ZEPCAM B.V.

 

Bodycams ZEPCAM kolo nižšie

1. Definície

V týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len "všeobecné obchodné podmienky") platia nasledujúce definície.

1.1          ZEPCAM: Zepcam B.V. a jej pridružené spoločnosti.

1.2          Zákazník: právnická osoba, predajca alebo koncový používateľ, s ktorým spoločnosť ZEPCAM rokuje o uzavretí zmluvy a/alebo s ktorým uzavrie zmluvu.

1.3          Strany: ZEPCAM a zákazník

1.4          Zmluva: akákoľvek zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou ZEPCAM a Zákazníkom, vrátane akejkoľvek dohodnutej zmeny alebo dodatku k nej.

1.5          Produkty: hardvér pre kamery nosené na tele, hardvér pre mobilné video, hardvér pre streamovanie, dokovacie stanice a sprievodný hardvér a príslušenstvo, ktoré spoločnosť ZEPCAM poskytuje zákazníkovi.

1.6          Softvér: Zepcam Manager a ďalší softvér poskytnutý spoločnosťou ZEPCAM a firmvér pre zákazníka.

1.7          Firmvér: akýkoľvek firmvér poskytnutý spoločnosťou ZEPCAM pre jej Produkty podľa Zmluvy.

1.8          Služba: Softvér, ktorý ZEPCAM poskytuje Zákazníkovi ako službu priamo alebo prostredníctvom tretej strany, vrátane cloudových služieb a služieb ukladania dát, na základe Zmluvy.

1.9          Podpora: školenia, helpdesk a technická podpora poskytovaná spoločnosťou ZEPCAM priamo alebo prostredníctvom tretej strany Zákazníkovi na základe Zmluvy.

1.10      Predplatné: zmluva, ktorá upravuje používanie produktov, softvéru, služieb a/alebo podpory medzi spoločnosťou ZEPCAM a zákazníkom na dohodnuté obdobie a za dohodnutú cenu.

 

2. Platnosť

2.1          Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky, cenové ponuky, zmluvy a dodávky produktov, softvéru, firmvéru a služieb spoločnosťou ZEPCAM alebo v jej mene so spätnou platnosťou.

2.2          Strany vylučujú všetky doplňujúce a/alebo odchyľujúce sa všeobecné podmienky zákazníka alebo iných tretích strán.

2.3          Strany sa môžu od týchto podmienok odchýliť len vtedy, ak sa na tom písomne dohodli.

2.4          Ak zákazník pôsobí ako predajca produktov, softvéru, firmvéru a služieb ZEPCAM, zmluvy so svojimi zákazníkmi uzatvára prinajmenšom za rovnakých podmienok ako tieto všeobecné obchodné podmienky.

2.5          Spoločnosť ZEPCAM si vyhradzuje právo jednostranne upraviť alebo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky.

2.6          Spoločnosť ZEPCAM poskytuje Služby na základe záväzku vynaložiť maximálne úsilie, pokiaľ sa spoločnosť ZEPCAM v Zmluve výslovne nezaviazala dosiahnuť konkrétny výsledok a pokiaľ je daný výsledok dostatočne určený.

2.7          Spoločnosť ZEPCAM neposkytuje produkty, softvér a služby koncovým používateľom v Spojených štátoch amerických z dôvodu konfliktnej jurisdikcie s Európskou úniou, v ktorej má spoločnosť ZEPCAM sídlo.

 

3.          Zmeny a doplnenia

3.1          Zmeny a dodatky k akémukoľvek ustanoveniu zmluvy a/alebo týchto všeobecných obchodných podmienok môžu byť dohodnuté len písomne riadne splnomocnenými zástupcami.

3.2          Odchýlky a dodatky k týmto všeobecným obchodným podmienkam sa vzťahujú len na príslušnú zmluvu.

 

4.          Ponuky, cenové ponuky a objednávky

4.1          Ponuky spoločnosti ZEPCAM sú platné jeden (1) mesiac od dátumu ich vydania, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

4.2          Cenové ponuky nie sú pre spoločnosť ZEPCAM záväzné, pokiaľ nie je výslovne písomne dohodnuté inak.

4.3          Spoločnosť ZEPCAM akceptuje objednávky len na základe písomného potvrdenia objednávky zo strany zákazníka, v ktorom zákazník akceptuje ponuku spoločnosti ZEPCAM.

4.4          Ponuky spoločnosti ZEPCAM sa nevzťahujú na opakované objednávky alebo automatické obnovenie, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

4.5          ZEPCAM prijíma objednávky len od právnických osôb. Objednávky fyzických osôb, ktoré nie sú zákonnými zástupcami právnických osôb, budú po upozornení zrušené. 

4.6          Spoločnosť ZEPCAM poskytuje akékoľvek poradenstvo pri nákupe podľa svojho najlepšieho vedomia. 

 

5.          Cena

5.1          Všetky ceny produktov, softvéru, služieb a predplatného sú uvedené v eurách, bez DPH a ďalších nákladov, ako sú dovozné clá, miestne dane, náklady na dopravu a/alebo manipuláciu, pokiaľ nie je výslovne uvedené alebo dohodnuté inak.

5.2          Spoločnosť ZEPCAM je oprávnená kedykoľvek upraviť všetky ceny s ohľadom na všetky platné ponuky a platné zmluvy.

5.3          Spoločnosť ZEPCAM je oprávnená každoročne (kalendárny rok) indexovať všetky ceny súčasných zmlúv na základe holandského indexu spotrebiteľských cien.

 

6.          Platba

6.1          Výrobky sa fakturujú po dodaní, spoločnosť ZEPCAM môže pred dodaním požadovať zálohovú platbu.

6.2          Produkty, softvér a/alebo služby zakúpené prostredníctvom internetového obchodu ZEPCAM sú fakturované a mali by byť zaplatené pred ich dodaním.

6.3          Softvér, služby a predplatné sa fakturujú a mali by sa platiť vopred za dohodnuté obdobie.

6.4          Podpora bude zákazníkovi fakturovaná po dokončení v súlade s cenami platnými v danom čase.

6.5 Ak nie je výslovne písomne dohodnuté inak, platby sa uskutočňujú v eurách.

6.6          Všetky platby musí spoločnosť ZEPCAM obdržať pred dátumom splatnosti na faktúre, a to bez akýchkoľvek zrážok alebo započítania pohľadávok. Platby sa vykonávajú na bankový účet, ktorý spoločnosť ZEPCAM na tento účel uviedla v ponuke a/alebo na faktúre.

6.7          Ak Zákazník nezaplatí v štandardnej 30-dňovej lehote splatnosti alebo v inej vzájomne dohodnutej lehote splatnosti, spoločnosť ZEPCAM má nárok na zákonný úrok z omeškanej sumy od skončenia lehoty splatnosti uvedenej na faktúre až do dňa skutočnej a úplnej úhrady na bankový účet spoločnosti ZEPCAM. Spoločnosť ZEPCAM bude oprávnená po oznámení Zákazníkovi o dlžnej sume, ktorú má zaplatiť, a ponechaní primeranej lehoty na zaplatenie Zákazníkovi, dočasne až natrvalo pozastaviť poskytovanie svojich Služieb Zákazníkovi, ak nedôjde k úhrade všetkých dlžných súm zo strany Zákazníka.

6.8          Ak je spoločnosť ZEPCAM nútená postúpiť svoju pohľadávku na vymáhanie tretej strane, zákazník je povinný uhradiť spoločnosti ZEPCAM alebo tretej strane, ktorej bola transakcia postúpená, náklady, ktoré jej tým vznikli.

6.9          Ak sa zákazník domnieva, že faktúra nie je správna, písomne to oznámi spoločnosti ZEPCAM do tridsiatich (30) dní od dátumu vystavenia faktúry. Ak dôjde k prekročeniu tejto lehoty, má sa za to, že Zákazník faktúry akceptoval. Pokiaľ spoločnosť ZEPCAM nesprávnosť faktúr písomne neuzná, Zákazník je povinný uhradiť fakturované sumy v lehote splatnosti.

 

7.          Právo na vymáhanie

7.1          V okamihu, keď je Zákazník v omeškaní, je spoločnosť ZEPCAM oprávnená uplatniť právo na vymáhanie dodaných nezaplatených Produktov a/alebo Softvéru.

7.2          Spoločnosť ZEPCAM uplatňuje právo na vymáhanie prostredníctvom (elektronického) písomného vyhlásenia.

7.3          Hneď ako bol Zákazník informovaný o uplatnenom nároku na vrátenie, musí bezodkladne a na vlastné náklady vrátiť Výrobky a/alebo Softvér spoločnosti ZEPCAM, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

 

8.          Vyhradenie vlastníckeho práva

8.1          Vlastnícke právo k Výrobkom prechádza na Zákazníka len dovtedy, kým Zákazník nesplní všetky svoje platobné záväzky voči spoločnosti ZEPCAM. V prípade čiastkových dodávok zostáva spoločnosť ZEPCAM vlastníkom všetkých Výrobkov, kým Zákazník neuhradí všetky príslušné faktúry.

8.2          Pokiaľ vlastnícke právo k Výrobkom nebolo prevedené na Zákazníka, Zákazník nesmie Výrobky založiť ani udeliť žiadne iné právo tretej strane a Zákazník musí Výrobky starostlivo a jasne identifikovať ako majetok spoločnosti ZEPCAM.

 

9.          Dodávka

9.1          Výrobky sa dodávajú podľa DAP-Incoterms 2020, ak nie je dohodnuté inak.

9.2          Ak nie je výslovne dohodnuté inak, dohodnuté termíny prepravy a dodania sú len orientačné.

9.3          Prekročenie dohodnutého termínu dodania nezakladá nárok zákazníka na akúkoľvek kompenzáciu a zákazník nie je oprávnený vypovedať zmluvu. Iba v prípade, ak je prekročenie dohodnutého termínu také, že nemožno rozumne očakávať, že Zákazník dodrží Zmluvu, je Zákazník oprávnený Zmluvu vypovedať.

9.4          Prekročenie dohodnutého dátumu dodania oprávňuje zákazníka na úpravu dátumu ukončenia platnosti akéhokoľvek Predplatného súvisiaceho s touto zásielkou tak, aby sa dátum začiatku platnosti Predplatného zhodoval s dátumom dodania.

9.5          Náklady na prepravu hradí zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany vopred nedohodli inak.

 

10.      Tretie strany

10.1      Ak je to potrebné na riadne plnenie Zmluvy, spoločnosť ZEPCAM je podľa vlastného uváženia oprávnená nechať vykonať Služby tretími stranami, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

10.2      Zákazník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ZEPCAM nepriamo ani priamo previesť alebo postúpiť akékoľvek práva a/alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, či už vcelku alebo čiastočne, na tretiu osobu.

 

11.      Vlastnosti výrobku a záruka

11.1      Vlastnosti výrobkov sú uvedené výlučne v popise, karte výrobku, (bezpečnostnom) liste alebo na výkrese výrobkov, ktoré sú uvedené alebo na ktoré sa odkazuje v ponukách, cenových ponukách a zmluvách. V prípade ich absencie sa vlastnosti Výrobkov čerpajú zo štandardných produktových listov ZEPCAM, ktoré boli platné v čase nákupu.

11.2      Na výrobky sa vzťahuje štandardná záruka 1 rok od okamihu prevzatia výrobkov zákazníkom, v rámci ktorej sa chybné výrobky bezplatne opravia alebo vymenia. Náklady na prepravu výrobkov do spoločnosti ZEPCAM a riziko straty znáša zákazník. Náklady a riziká spojené s odoslaním opravených alebo vymenených Výrobkov Zákazníkovi znáša spoločnosť ZEPCAM.

11.3      Výrobky vymenené spoločnosťou ZEPCAM v rámci záruky musia mať porovnateľné vlastnosti ako pôvodný výrobok a môžu obsahovať renovované komponenty.

11.4      Spoločnosť ZEPCAM môže Zákazníkovi ponúknuť možnosť predĺžiť záruku na Výrobky v okamihu nákupu za dodatočné náklady, ktoré Zákazník zaplatí spoločnosti ZEPCAM.

11.5      Na výrobky s chybami, ktoré vznikli v dôsledku zamýšľaného používania, sa vzťahuje záruka.

11.6      Na výrobky s viditeľným poškodením, ako aj na príslušenstvo a káble sa záruka nevzťahuje. Okrem toho sa záruka nevzťahuje na na chyby alebo poruchy spôsobené nesprávnym používaním, zneužívaním alebo nesprávnou údržbou;

 1.  na chyby alebo poruchy spôsobené nedodržaním návodu na inštaláciu alebo obsluhu alebo používaním, na ktoré nie je hardvér určený;
 2.  na kozmetické alebo náhodné poškodenie
 3.  v situáciách, keď koncový používateľ zabránil programu ZEPCAM alebo zanedbal pokyny programu ZEPCAM na vykonanie požadovaných úloh údržby a aktualizácie;
 4.  na Výrobky, ak bolo poškodenie spôsobené úpravou alebo opravou Výrobku, s výnimkou prípadov, keď to schválila spoločnosť ZEPCAM.

11.7      Zástupca spoločnosti ZEPCAM určí, či sa na závadu vzťahuje záruka, podľa kritérií uvedených v tomto článku.

11.8      Spoločnosť ZEPCAM sa bude snažiť vybaviť žiadosti o záruku do desiatich (10) pracovných dní od prijatia chybného výrobku. V prípade neobvyklých množstiev sa môže dohodnúť osobitný časový harmonogram.

11.9      Na Výrobky opravené a/alebo vymenené v rámci záruky sa vzťahuje rovnaká záručná doba ako na pôvodný Výrobok, minimálne však 90 dní od okamihu, keď Zákazník dostane opravený a/alebo vymenený Výrobok.

11.10   Zákazník môže uplatniť nárok na záruku podaním žiadosti o podporu na webovej stránke spoločnosti ZEPCAM,.

 

12.      Rozpustenie a pozastavenie

12.1      Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy, ak spoločnosť ZEPCAM dlhší čas bezdôvodne neplní svoje záväzky, pokiaľ nejde o nedostatky menšieho významu a/alebo o nedostatky, ktoré Zákazníkovi nebránia v používaní Produktov, Softvéru a/alebo Služieb, alebo ak sú tieto nedostatky spôsobené vyššou mocou.

12.2      V prípadoch, keď zákazník:

 1. je vyhlásený konkurz alebo požiada o moratórium na platby;
 2. prevedie svoj podnik alebo jeho podstatnú časť vrátane prevodu svojho podniku v rámci budúceho alebo existujúceho partnerstva alebo zmení svoje podnikateľské ciele, alebo
 3. je v omeškaní s plnením dohody uzavretej so spoločnosťou ZEPCAM.

všetky pohľadávky a faktúry sa stávajú okamžite splatnými a spoločnosť ZEPCAM je oprávnená pozastaviť (úplne alebo čiastočne) plnenie svojich záväzkov, kým Zákazník neposkytne záruku za splnenie svojich záväzkov alebo nevypovie Zmluvu, pričom Zákazník zodpovedá za všetky škody, ktoré spoločnosti ZEPCAM vzniknú v tomto okamihu a v budúcnosti.

 

13.      Sťažnosti

13.1      Reklamácie na Produkty, Softvér alebo Služby dodané spoločnosťou ZEPCAM musia byť spoločnosti ZEPCAM predložené písomne (vrátane e-mailu) s uvedením všetkých dôvodov reklamácie, a to do 4 týždňov od dátumu, kedy boli tieto Produkty, Softvér alebo Služby dodané.

13.2      Ak spoločnosť ZEPCAM potvrdí reklamácie týkajúce sa Výrobkov, spoločnosť ZEPCAM podľa vlastného uváženia zabezpečí opravu Výrobkov alebo výmenu Výrobkov alebo ich častí. Ak spoločnosť ZEPCAM potvrdí reklamácie týkajúce sa softvéru a/alebo služieb, spoločnosť ZEPCAM sa v rámci svojich možností usiluje o vyriešenie týchto sťažností v primeranej lehote.

13.3      Riešenie sťažností nemôže viesť k tomu, že spoločnosť ZEPCAM bude nútená dodať Výrobky a/alebo Služby, ktoré neboli dohodnuté v rámci Zmluvy.

13.4      Žiadne sťažnosti alebo reklamácie akéhokoľvek druhu nemajú za následok pozastavenie platobnej povinnosti zákazníka.

 

14.      Softvér, firmvér a služby

14.1      Softvér, firmvér a služby poskytuje spoločnosť ZEPCAM zákazníkovi len na základe predplatného. Dvlastným stiahnutím a/alebo inštaláciou a/alebo používaním softvéru, firmvéru a služieb ZEPCAM, či už v kombinácii s výrobkami alebo bez nich, je zákazník povinný zaplatiť príslušné ceny predplatného.

14.2 DVlastné prevzatie a/alebo inštalácia a/alebo používanie softvéru, firmvéru a služieb ZEPCAM, či už v kombinácii s výrobkami alebo bez nich, predstavuje súhlas s týmito všeobecnými podmienkami.

14.3      Na základe predplatného a splnenia požadovaných (platobných) povinností spoločnosť ZEPCAM udeľuje Zákazníkovi nevýhradné a neprenosné právo na používanie Softvéru, Firmvéru a Služieb pre vlastnú potrebu Zákazníka a výlučne v spojení s Výrobkami. V prípade, že je Zákazník predajcom Výrobkov, Softvéru a Služieb spoločnosti ZEPCAM, môže Zákazník udeliť svojim zákazníkom právo používať Softvér, Firmvér a Služby, ak sa na tom písomne dohodne so spoločnosťou ZEPCAM, pričom v takom prípade sa zmluva(-y) s týmito zákazníkmi uzavrie(-ú) minimálne za rovnakých podmienok ako tieto Všeobecné podmienky.

14.4      Zákazník nesmie používať softvér, firmvér a služby nad rámec počtu produktov, na ktoré získal predplatné.

14.5      Ak nie je výslovne dohodnuté inak, vlastníctvo softvéru, firmvéru a služieb sa neprevádza na zákazníka. Zákazník nesmie kopírovať, upravovať, zverejňovať ani používať Softvér a Firmvér žiadnym spôsobom, ktorý by mohol porušovať práva (duševného vlastníctva) alebo vlastnícke záujmy, vrátane akýchkoľvek obchodných tajomstiev, ktoré Softvér a Firmvér obsahuje, spoločnosti ZEPCAM alebo akejkoľvek tretej strany.

14.6      Ak nie je v Zmluve uvedené inak, predplatné softvéru, firmvéru a služieb sa udeľuje na dobu určitú. Právo na používanie Softvéru a Služieb automaticky zaniká po uplynutí platnosti Predplatného, pokiaľ sa Predplatné neobnoví, a to až po tom, ako spoločnosť ZEPCAM obdrží platbu aktuálnych poplatkov.

14.7      Ak zákazník nedostane výslovný predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti ZEPCAM, nesmie:

 1. spätne analyzovať alebo dekompilovať Softvér a/alebo Firmvér akýmkoľvek spôsobom;
 2. upravovať alebo prispôsobovať softvér a/alebo firmvér alebo vytvárať odvodené diela založené na softvéri a/alebo firmvéri;
 3. previesť, postúpiť alebo sublicencovať akékoľvek práva na tretiu stranu;
 4. používať Softvér a/alebo Služby na vykonávanie komerčných služieb pre tretie strany.

14.8 Spoločnosť ZEPCAM zabezpečí, že aktualizácie potrebné pre dobrý výkon Softvéru, Služieb a Produktov budú Zákazníkovi k dispozícii ako súčasť Predplatného. Zákazníci sú zodpovední za zabezpečenie inštalácie aktualizácií softvéru a firmvéru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

14.9      Zákazník je povinný dodržiavať všetky platné zákony alebo predpisy týkajúce sa používania softvéru, najmä pokiaľ ide o nahrávanie alebo zdieľanie video alebo audio obsahu a metaúdajov súvisiacich s takýmto obsahom.

14.10   Spoločnosť ZEPCAM môže vyvíjať aktualizácie, upgrady, záplaty a iné úpravy na zlepšenie výkonu a/alebo pridanie funkčnosti Softvéru a môže takéto aktualizácie inštalovať do Softvéru hosťovaného spoločnosťou ZEPCAM z vlastnej iniciatívy.

14.11   Softvér, firmvér a služby sa považujú za prijaté zákazníkom po doručení alebo, ak bola inštalácia spoločnosťou ZEPCAM písomne dohodnutá, po dokončení inštalácie, ak nie je dohodnuté inak.

 

15.      Poskytovanie služieb

15.1      Spoločnosť ZEPCAM vynaloží všetko úsilie na to, aby poskytla služby s náležitou starostlivosťou a v rámci dohodnutých podmienok.

15.2      Zákazník poskytne všetky údaje a informácie, ktoré môže spoločnosť ZEPCAM požadovať na poskytnutie služieb. Spoločnosť ZEPCAM nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť a/alebo úplnosť týchto údajov a informácií. Zákazník zbavuje spoločnosť ZEPCAM všetkých nárokov v tejto súvislosti.

15.3      Za dátum začatia poskytovania Služieb sa považuje dátum uvedený v Zmluve. Ak sa zmluvné strany na takomto dátume nedohodli, za dátum začatia poskytovania Služieb sa považuje dátum, kedy spoločnosť ZEPCAM začala s poskytovaním Služieb.

15.4      Dohodnutý dátum začatia poskytovania Služieb vychádza z okolností, ktoré sú spoločnosti ZEPCAM známe v čase uzavretia Zmluvy. Ak dôjde k oneskoreniu, ktoré spoločnosť ZEPCAM nemôže ovplyvniť, v dôsledku zmeny okolností alebo preto, že materiály objednané spoločnosťou ZEPCAM potrebné na poskytovanie Služieb nebudú dodané včas, dátum začatia poskytovania Služieb sa primerane predĺži.

15.5      Spoločnosť ZEPCAM sa usiluje o to, aby boli Služby Zákazníkovi vždy k dispozícii, a bude Zákazníka vopred informovať o akejkoľvek plánovanej údržbe, ktorá môže prerušiť dostupnosť Služieb.

15.6      S výnimkou hrubej nedbanlivosti a/alebo úmyselného konania zo strany spoločnosti ZEPCAM, nedodržanie dohodnutého dátumu začatia poskytovania Služieb neoprávňuje Zákazníka na úplné alebo čiastočné ukončenie Zmluvy.

15.7      Nedodržanie dohodnutého termínu začatia poskytovania Služby nezakladá povinnosť spoločnosti ZEPCAM vyplatiť Zákazníkovi akúkoľvek náhradu.

15.8      Ak sa začiatok a/alebo priebeh poskytovania Služieb oneskorí v dôsledku faktorov, za ktoré je zodpovedný Zákazník, vzniknuté škody a náklady spoločnosti ZEPCAM musí nahradiť Zákazník.

15.9      Ak sa počas dodávky Softvéru, Firmvéru a/alebo Služieb ukáže, že sú potrebné úpravy alebo doplnenia na ich riadne dodanie alebo na pridanie alebo úpravu funkčnosti, spoločnosť ZEPCAM je oprávnená podľa potreby zmeniť Softvér, Firmvér a/alebo Služby. Spoločnosť ZEPCAM bude Zákazníka o zmenách informovať čo najskôr. 

 

16.      Podpora

16.1      Spoločnosť ZEPCAM ponúka zákaznícky servis pre softvér, firmvér, výrobky a služby prostredníctvom e-mailu, online portálu, telefónu alebo iných prostriedkov.

16.2      Zákazník môže podať žiadosť o podporu prostredníctvom . Webová stránka ZEPCAM. Spoločnosť ZEPCAM sa snaží kontaktovať zákazníka do jedného pracovného dňa od požiadania o pomoc, aby odpovedala na otázky alebo poskytla akúkoľvek inú pomoc, ktorá môže byť potrebná.

16.3      Ak nie je dohodnuté inak, je oddelenie podpory ZEPCAM k dispozícii v pracovných dňoch (pondelok až piatok) od 8.00 do 17.30 CE(S)T.

 

17.      Vyššia moc

17.1 Okrem ustanovenia článku 6:75 holandského občianskeho zákonníka, nedostatok akejkoľvek povinnosti spoločnosti ZEPCAM nemožno pripísať spoločnosti ZEPCAM v žiadnom prípade vyššej moci: akákoľvek okolnosť mimo kontroly spoločnosti ZEPCAM, ktorá ovplyvňuje, narúša, oneskoruje, bráni alebo bráni bežnému plneniu Zmluvy. To zahŕňa okrem iného aj výnimočný stav (vojna, povstanie, nepokoje, prírodné katastrofy atď.), neplnenie záväzkov a vyššiu moc dodávateľov alebo iných tretích strán, vládne opatrenia, štrajky a prerušenie práce, obsadenie tovární a priestorov; choroby zamestnancov, zákazy dovozu, vývozu a tranzitu, vypuknutie pandémie a/alebo infekčných chorôb alebo ich následky, výpadky elektrickej energie a poruchy internetu, dátových sietí alebo telekomunikačných zariadení.

17.2      V prípade neplnenia zmluvy z dôvodu vyššej moci je spoločnosť ZEPCAM oprávnená pozastaviť plnenie svojich záväzkov na maximálne tridsať (30) dní alebo od zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť bez účasti súdu. Spoločnosť ZEPCAM nie je povinná zaplatiť žiadnu náhradu.

 

18.      Zodpovednosť

18.1      Spoločnosť ZEPCAM je zodpovedná za priamu škodu, ktorú zákazník utrpí, len vtedy, ak je táto škoda spôsobená úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany spoločnosti ZEPCAM. Zodpovednosť spoločnosti ZEPCAM v žiadnom prípade neprekročí celkovú sumu fakturovanú a zaplatenú Zákazníkovi za obdobie dvanástich mesiacov, na ktoré sa nárok vzťahuje, maximálne však 10 000 EUR za kalendárny rok.

18.2      Spoločnosť ZEPCAM nikdy nezodpovedá za nepriame škody, za ktoré sa okrem iného považujú následné straty, ušlé úspory, ušlý zisk, nároky tretích strán, strata údajov spôsobená technickými poruchami, chybami alebo nesprávnym fungovaním.

18.3      Zákazník je povinný oznámiť spoločnosti ZEPCAM doporučeným listom akúkoľvek priamu stratu alebo škodu, ktorú utrpel. V každom prípade všetky právne nároky, ktoré má Zákazník voči spoločnosti ZEPCAM, musia byť uplatnené do dvanástich (12) mesiacov odo dňa, keď došlo k udalosti, ktorá spôsobila stratu alebo škodu.

18.4      Zákazník odškodňuje spoločnosť ZEPCAM za všetky nároky tretích strán, ktorých údaje boli zaznamenané alebo spracované zákazníkom pomocou produktov, softvéru a/alebo služieb poskytovaných spoločnosťou ZEPCAM, a/alebo za nároky tretích strán, ktorých osobné údaje boli spracované spoločnosťou ZEPCAM v rámci zmluvy a v súlade s takouto zmluvou.

18.5      Spoločnosť ZEPCAM nepreberá žiadnu zodpovednosť od zákazníkov v USA a/alebo Kanade, pre ktoré by sa mal zákazník na vlastné náklady poistiť.

 

19.      Vlastníctvo údajov a ochrana súkromia

19.1      Všetky údaje, najmä však video alebo audio obsah, ako aj meta údaje, ktoré zákazník vytvorí pomocou produktov, softvéru a/alebo služieb, zostávajú výlučným vlastníctvom zákazníka. Zákazník je vlastníkom a správcom týchto údajov.

19.2      Pokiaľ sú údaje zhromaždené Zákazníkom uložené na serveroch poskytnutých spoločnosťou ZEPCAM ako súčasť Služby, spoločnosť ZEPCAM zaručuje, že všetky údaje zhromaždené Zákazníkom zostanú Zákazníkovi k dispozícii počas trvania dohodnutého Predplatného.

19.3      Údaje zákazníka uložené na serveroch, ktoré spoločnosť ZEPCAM poskytuje ako súčasť Služby, spoločnosť ZEPCAM neodvolateľne odstráni 31 dní po ukončení Predplatného, ak nie je dohodnuté inak.

19.4      Spoločnosť ZEPCAM nemôže a nesmie prezerať, zdieľať ani inak používať žiadne údaje uložené alebo vytvorené Zákazníkom v rámci preukázaného riešenia, s výnimkou údajov o používaní Softvéru alebo Služieb.

19.5      Spoločnosť ZEPCAM neposkytne ani neposkytne údaje zákazníkov alebo odvodené údaje tretím stranám, pokiaľ spoločnosť ZEPCAM nie je povinná poskytnúť tieto údaje zo zákona, napr. na žiadosť príslušných právnych orgánov v rámci súdneho vyšetrovania.

19.6      Ak nie je dohodnuté inak, má sa za to, že spoločnosť ZEPCAM a Zákazník uzavreli štandardnú Zmluvu o spracovaní údajov spoločnosti ZEPCAM, ktorú nájdete na webovej stránke spoločnosti ZEPCAM.

 

20.      Práva duševného vlastníctva a dôvernosť

20.1      Všetky práva duševného vlastníctva súvisiace s Produktmi, Softvérom a Službami patria výlučne spoločnosti ZEPCAM. Právo zákazníka na používanie práv duševného vlastníctva spoločnosti ZEPCAM je obmedzené, nevýhradné a neprevoditeľné na tretie strany, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

20.2      Zákazník nesmie kopírovať, upravovať, zverejňovať ani používať produkty, softvér a služby žiadnym spôsobom, ktorý by porušoval práva (duševného vlastníctva) alebo vlastnícke záujmy spoločnosti ZEPCAM alebo akejkoľvek tretej strany. Používanie produktov, softvéru a služieb zákazníkom musí byť v súlade so všetkými miestne platnými zákonmi a predpismi.

20.3      Povinnosť mlčanlivosti zákazníkov sa nevzťahuje na informácie, ktoré môžu byť zdokumentované ako všeobecne dostupné verejnosti alebo boli oprávnene sprístupnené treťou stranou bez obmedzenia.

 

21.      Oddeliteľnosť

 • Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných podmienok a/alebo Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu považuje za neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia zostávajú v plnej platnosti bez toho, aby boli akýmkoľvek spôsobom narušené alebo zneplatnené. Akékoľvek neplatné ustanovenie sa bude považovať za prepracované tak, aby bolo vynútiteľné v maximálnom rozsahu prípustnom podľa zákona v súlade s pôvodným zámerom a ekonomickými podmienkami neplatného ustanovenia.

 

22.      Rozhodné právo a súdna právomoc

 • Celý právny vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou ZEPCAM sa riadi právom Holandska, ktoré je súčasťou Európskej únie.
 • Spory vyplývajúce z právnych vzťahov medzi zákazníkom a spoločnosťou ZEPCAM sa budú riešiť len na súde v Haagu v Holandsku, pokiaľ spoločnosť ZEPCAM výslovne písomne nesúhlasila s postúpením sporu na riešenie inému príslušnému súdnemu fóru.