Termeni și condiții generale

Aici veți găsi termenii și condițiile generale ale ZEPCAM B.V.

 

Camere de corp ZEPCAM rotund de mai jos

1. Definiții

Următoarele definiții se aplică în cadrul acestor termeni și condiții generale (în continuare: "Termeni și condiții generale").

1.1          ZEPCAM: Zepcam B.V. și companiile sale afiliate.

1.2          Client: o persoană juridică, fie ea un distribuitor sau un utilizator final, cu care ZEPCAM negociază încheierea unui contract și/sau încheie un contract.

1.3          Părțile: ZEPCAM și clientul

1.4          Acord: orice acord încheiat între ZEPCAM și Client, inclusiv orice modificare sau completare convenită a acestuia.

1.5          Produse: hardware pentru camere purtate pe corp, hardware video mobil, hardware de streaming, stații de andocare și hardware și accesorii aferente furnizate de ZEPCAM clientului.

1.6          Software: Zepcam Manager și alte programe software și firmware furnizate de ZEPCAM pentru uzul clientului.

1.7          Firmware: orice firmware furnizat de ZEPCAM pentru produsele sale în temeiul acordului.

1.8          Serviciu: Software-ul furnizat de ZEPCAM ca serviciu, direct sau prin implicarea unei terțe părți, inclusiv servicii de stocare în cloud și de stocare a datelor, către Client în temeiul Contractului.

1.9          Asistență: instruire, helpdesk și asistență tehnică furnizate de ZEPCAM, direct sau prin implicarea unei terțe părți, Clientului în temeiul Contractului.

1.10      Abonament: un acord care reglementează utilizarea Produselor, a Software-ului, a Serviciilor și/sau a Asistenței între ZEPCAM și Client pentru o perioadă de timp și un preț convenite.

 

2. Validitate

2.1          Acești Termeni și condiții se aplică retroactiv tuturor ofertelor, cotațiilor, acordurilor și livrărilor de Produse, Software, Firmware și Servicii de către sau în numele ZEPCAM.

2.2          Părțile exclud toate condițiile generale suplimentare și/sau divergente ale clientului sau ale altor părți terțe.

2.3          Părțile se pot abate de la prezentul termen și condiții numai dacă au convenit în scris.

2.4          În cazul în care Clientul acționează în calitate de revânzător al produselor, software-ului, firmware-ului și serviciilor ZEPCAM, contractele cu clienții săi se vor încheia cel puțin în aceleași condiții ca și acești Termeni și condiții generale.

2.5          ZEPCAM își rezervă dreptul de a ajusta sau modifica unilateral acești Termeni și condiții generale.

2.6          ZEPCAM furnizează serviciile pe baza obligației de a depune cele mai bune eforturi, cu excepția cazului și în măsura în care ZEPCAM s-a angajat în mod explicit în acord să obțină un rezultat specific și rezultatul în cauză este suficient de bine determinat.

2.7          ZEPCAM nu furnizează Produse, Software și Servicii utilizatorilor finali din Statele Unite ale Americii din cauza conflictului de jurisdicție cu Uniunea Europeană în care ZEPCAM este localizată.

 

3.          Modificări și acte adiționale

3.1          Modificările și actele adiționale la orice dispoziție a unui acord și/sau a prezentelor condiții generale pot fi convenite numai în scris de către reprezentanții autorizați în mod corespunzător.

3.2          Modificările și actele adiționale la acești termeni și condiții generale se aplică numai la acordul respectiv.

 

4.          Oferte, cotații și comenzi

4.1          Ofertele făcute de ZEPCAM sunt valabile timp de o (1) lună de la data emiterii lor, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel.

4.2          Ofertele nu sunt obligatorii pentru ZEPCAM, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres și în scris.

4.3          Comenzile sunt acceptate de ZEPCAM numai în urma unei confirmări scrise a comenzii din partea Clientului, în care acesta acceptă o ofertă făcută de ZEPCAM.

4.4          Ofertele făcute de ZEPCAM nu se aplică comenzilor repetate sau reînnoirilor automate, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.

4.5          ZEPCAM acceptă numai comenzi de la persoane juridice. Comenzile plasate de persoane fizice, care nu sunt reprezentanți legali ai unei persoane juridice, vor fi anulate în urma unei notificări. 

4.6          Orice consultanță de cumpărare oferită de ZEPCAM este furnizată în cunoștință de cauză. 

 

5.          Preț

5.1          Toate prețurile pentru Produse, Software, Servicii și Abonamente sunt exprimate în euro, nu includ TVA și alte costuri, cum ar fi taxele de import, taxele locale, costurile de transport și/sau costurile de manipulare, cu excepția cazului în care se precizează în mod explicit sau se convine altfel.

5.2          ZEPCAM are dreptul de a ajusta toate prețurile în orice moment, cu respectarea tuturor Ofertelor valabile și a Acordurilor în vigoare.

5.3          ZEPCAM are dreptul de a indexa anual (an calendaristic) toate prețurile din contractele în vigoare pe baza indicelui olandez al prețurilor de consum.

 

6.          Plata

6.1          Produsele sunt facturate la livrare, ZEPCAM poate solicita un avans înainte de livrare.

6.2          Produsele, software-ul și/sau serviciile achiziționate prin intermediul magazinului online ZEPCAM sunt facturate și trebuie plătite înainte de livrare.

6.3          Software-ul, serviciile și abonamentele sunt facturate și trebuie plătite în avans pentru perioada convenită.

6.4          Asistența va fi facturată clientului după finalizare, în conformitate cu prețurile din acel moment.

6.5 Cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres în scris, plățile se efectuează în euro.

6.6          Toate plățile trebuie să fie primite de ZEPCAM înainte de data de scadență a facturii și fără nicio deducere sau compensare a datoriilor. Plățile se efectuează în contul bancar menționat de ZEPCAM în acest scop în ofertă și/sau factură.

6.7          În cazul în care clientul nu plătește în termenul standard de plată de 30 de zile sau într-un alt termen convenit de comun acord, ZEPCAM va avea dreptul la dobânda legală pentru suma neachitată de la sfârșitul termenului de plată de pe factură până la data plății efective și integrale în contul bancar al ZEPCAM. ZEPCAM va avea dreptul, după ce va notifica Clientul cu privire la suma neachitată care trebuie plătită și va lăsa un termen rezonabil pentru ca Clientul să plătească, să suspende temporar serviciile sale către Client până la sau definitiv dacă nu a fost realizată o decontare cu plată de către Client a tuturor sumelor restante.

6.8          În cazul în care ZEPCAM este obligată să cedeze creanța sa unei terțe părți pentru colectare, clientul va rambursa ZEPCAM sau terța parte căreia i-a fost cedată tranzacția, pentru costurile suportate în mod rezonabil.

6.9          În cazul în care clientul consideră că o factură este incorectă, acesta trebuie să notifice ZEPCAM în scris acest lucru în termen de treizeci (30) de zile de la data facturii. În cazul în care acest termen este depășit, se va considera că Clientul a acceptat facturile. Cu excepția cazului în care inexactitatea facturilor este recunoscută în scris de ZEPCAM, Clientul trebuie să plătească sumele facturate în termenul de plată.

 

7.          Dreptul de recuperare

7.1          În momentul în care Clientul se află în întârziere, ZEPCAM are dreptul de a invoca dreptul de recuperare în ceea ce privește Produsele și/sau Software-ul livrate și neplătite.

7.2          ZEPCAM invocă dreptul de recuperare prin intermediul unei declarații scrise (în format electronic).

7.3          De îndată ce clientul a fost informat cu privire la dreptul de recuperare invocat, clientul trebuie să returneze imediat și pe cheltuiala sa produsele și/sau software-ul la ZEPCAM, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris.

 

8.          Păstrarea titlului de proprietate

8.1          Proprietatea Produselor este transferată Clientului numai până când acesta își îndeplinește toate obligațiile de plată față de ZEPCAM. În cazul livrărilor parțiale, ZEPCAM rămâne proprietarul tuturor Produselor până când toate facturile corespunzătoare sunt achitate de către Client.

8.2          Atâta timp cât titlul de proprietate al Produselor nu a fost transferat Clientului, Clientul nu poate gaja Produsele sau acorda orice alt drept unei terțe părți, iar Clientul trebuie să păstreze Produsele cu grijă și să le identifice în mod clar ca fiind proprietatea ZEPCAM.

 

9.          Livrare

9.1          Produsele sunt livrate conform DAP-Incoterms 2020, dacă nu se convine altfel.

9.2          Cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel, datele de expediere și de livrare convenite sunt doar orientative.

9.3          Depășirea datei de livrare convenite nu dă dreptul Clientului la nicio despăgubire și nici nu are dreptul de a rezilia contractul. Numai în cazul în care depășirea datei convenite este de așa natură încât nu se poate aștepta în mod rezonabil ca Clientul să mențină contractul, Clientul are dreptul de a rezilia contractul.

9.4          Depășirea datei de livrare convenite dă dreptul Clientului la o ajustare a datei de expirare a oricărui Abonament aferent expedierii respective, astfel încât data de începere a Abonamentului să coincidă cu data de livrare.

9.5          Costurile de transport sunt plătite de către client, cu excepția cazului în care părțile au convenit în prealabil altfel.

 

10.      Terți

10.1      În cazul și în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea corespunzătoare a acordului, ZEPCAM are dreptul, la discreția sa exclusivă, să încredințeze serviciile unor terți, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel.

10.2      Clientul nu este autorizat să transfere sau să cedeze sau să atribuie în mod direct sau indirect drepturile și/sau obligațiile care decurg din prezentul contract, în totalitate sau parțial, unei terțe părți, fără acordul prealabil scris al ZEPCAM.

 

11.      Proprietățile produsului și garanția

11.1      Proprietățile produselor sunt extrase exclusiv din descrierea, fișa produsului, fișa cu date (de siguranță) sau desenul produselor, menționate sau la care se face referire în oferte, oferte de preț și contracte. În absența acestora, proprietățile Produselor sunt extrase din fișele standard ale produselor ZEPCAM care erau valabile la momentul achiziției.

11.2      Produsele au o garanție standard de 1 an de la momentul în care produsele sunt primite de către client, în cadrul căreia produsele defecte sunt reparate sau înlocuite gratuit. Costurile de expediere a Produselor la ZEPCAM și riscul de pierdere sunt suportate de către Client. Costurile și riscurile de expediere a Produselor reparate sau înlocuite către Client sunt suportate de ZEPCAM.

11.3      Produsele înlocuite în garanție de către ZEPCAM trebuie să aibă proprietăți comparabile cu cele ale produsului original și pot conține componente recondiționate.

11.4      ZEPCAM poate oferi Clientului posibilitatea de a prelungi garanția Produselor în momentul achiziției, la costuri suplimentare care vor fi plătite de Client către ZEPCAM.

11.5      Produsele cu defecte care apar ca urmare a utilizării prevăzute sunt acoperite de garanție.

11.6      Produsele cu daune vizibile, precum și accesoriile și cablurile sunt excluse din garanție. În plus, garanția nu se aplică la defecte sau disfuncționalități cauzate de utilizare necorespunzătoare, abuz sau întreținere necorespunzătoare;

 1.  la defecte sau defecțiuni cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de instalare sau de funcționare sau de utilizarea pentru care hardware-ul nu este destinat;
 2.  la daunele cosmetice sau accidentale
 3.  în situațiile în care utilizatorul final a împiedicat ZEPCAM, sau a neglijat instrucțiunile ZEPCAM, să efectueze sarcinile de întreținere și actualizare necesare;
 4.  produselor în cazul în care daunele au fost cauzate de modificarea sau repararea produsului, cu excepția cazului în care ZEPCAM a autorizat acest lucru.

11.7      Un reprezentant ZEPCAM va stabili dacă un defect este acoperit de garanție, în conformitate cu criteriile stabilite în prezentul articol.

11.8      ZEPCAM se va strădui să trateze cererile de garanție în termen de zece (10) zile lucrătoare de la primirea produsului defect. Pentru cantități neobișnuite, s-ar putea conveni un termen separat.

11.9      Pentru Produsele reparate și/sau înlocuite în cadrul garanției, se aplică aceeași perioadă de garanție ca și pentru Produsul original, cu un minim de 90 de zile din momentul în care Clientul primește Produsul reparat și/sau înlocuit.

11.10   Clientul poate face o cerere de garanție prin depunerea unei cereri de asistență pe site-ul web ZEPCAM,.

 

12.      Dizolvare și suspensie

12.1      Clientul are dreptul de a rezilia Contractul în cazul în care ZEPCAM nu reușește să își îndeplinească în mod imputabil obligațiile pe o perioadă mai lungă de timp, cu excepția cazului în care deficiența este de importanță minoră și/sau nu împiedică Clientul să utilizeze Produsele, Software-ul și/sau Serviciile, sau atunci când deficiența este cauzată de forță majoră.

12.2      În cazurile în care clientul:

 1. este declarat în stare de faliment sau solicită un moratoriu de plată;
 2. își transferă activitatea sau o parte substanțială a acesteia, inclusiv transferul activității sale în cadrul unui parteneriat potențial sau existent, sau își schimbă obiectivele comerciale; sau
 3. este în întârziere în ceea ce privește respectarea acordului încheiat cu ZEPCAM.

toate creanțele și facturile devin imediat scadente și exigibile, iar ZEPCAM are autoritatea de a-și suspenda (în totalitate sau parțial) obligațiile până când Clientul va oferi garanții pentru respectarea obligațiilor sale sau va dizolva Contractul, clientul fiind răspunzător pentru toate daunele suferite de ZEPCAM în acel moment și în viitor.

 

13.      Reclamații

13.1      Reclamațiile cu privire la produsele, software-ul sau serviciile livrate de ZEPCAM trebuie să fie făcute în scris (inclusiv prin e-mail), indicând toate motivele reclamațiilor, în termen de 4 săptămâni de la data la care au fost livrate produsele, software-ul sau serviciile respective.

13.2      Dacă reclamațiile referitoare la produse sunt confirmate de ZEPCAM, ZEPCAM va dispune, la discreția sa, fie repararea produselor, fie înlocuirea produselor sau a unor părți ale acestora. În cazul în care reclamațiile cu privire la Software și/sau Servicii sunt confirmate de ZEPCAM, ZEPCAM va depune toate eforturile pentru a rezolva aceste plângeri într-un termen rezonabil.

13.3      Rezolvarea plângerilor nu poate duce la obligarea ZEPCAM să livreze Produse și/sau Servicii care nu au fost convenite în cadrul Contractului.

13.4      Nicio plângere sau reclamație de orice fel nu suspendă obligația de plată a clientului.

 

14.      Software, Firmware și servicii

14.1      Software-ul, Firmware-ul și Serviciile sunt furnizate de ZEPCAM Clientului numai pe bază de abonament. Ddescărcarea și/sau instalarea și/sau utilizarea Software-ului ZEPCAM, a Firmware-ului și a Serviciilor, în combinație sau nu cu Produsele, obligă Clientul să plătească prețurile de abonament asociate.

14.2 Ddescărcarea și/sau instalarea și/sau utilizarea Software-ului, Firmware-ului și Serviciilor ZEPCAM, în combinație sau nu cu Produsele, constituie acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale.

14.3      Sub rezerva unui Abonament și a îndeplinirii obligațiilor (de plată) necesare, ZEPCAM acordă Clientului un drept neexclusiv și netransferabil de a utiliza Software-ul, Firmware-ul și Serviciile pentru uzul propriu al Clientului și numai în legătură cu Produsele. În cazul în care Clientul este un revânzător al Produselor, Software-ului și Serviciilor ZEPCAM, Clientul poate acorda clienților săi dreptul de a utiliza Software-ul, Firmware-ul și Serviciile, dacă este convenit în scris cu ZEPCAM, caz în care acordul (acordurile) cu acei clienți se va (vor) încheia cel puțin în aceleași condiții ca și acești Termeni și Condiții Generale.

14.4      Clientul nu va utiliza Software-ul, Firmware-ul și Serviciile în număr mai mare decât numărul de Produse pentru care a obținut un Abonament.

14.5      Cu excepția cazului în care se convine altfel în mod explicit, proprietatea asupra Software-ului, Firmware-ului și Serviciilor nu este transferată Clientului. Clientul nu are voie să copieze, să modifice, să divulge sau să utilizeze Software-ul și Firmware-ul în niciun mod care ar putea încălca drepturile (de proprietate intelectuală) sau interesele de proprietate, inclusiv orice secrete comerciale pe care le conțin Software-ul și Firmware-ul, ale ZEPCAM sau ale oricărei terțe părți.

14.6      Cu excepția cazului în care în Contract se prevede altfel, un Abonament la Software, Firmware și Servicii este acordat pentru o perioadă de timp determinată. Dreptul de a utiliza Software-ul și Serviciile va fi anulat automat la expirarea Abonamentului, cu excepția cazului în care Abonamentul este reînnoit și numai după ce ZEPCAM primește plata taxelor în vigoare la momentul respectiv.

14.7      Cu excepția cazului în care ZEPCAM și-a dat în prealabil consimțământul explicit în scris, Clientul nu va:

 1. să efectueze ingineria inversă sau să decompileze Software-ul și/sau Firmware-ul în vreun fel;
 2. să modifice sau să adapteze Software-ul și/sau Firmware-ul sau să creeze lucrări derivate bazate pe Software și/sau Firmware;
 3. să transfere, să cedeze sau să sublicențieze orice drepturi unei terțe părți;
 4. să utilizeze Software-ul și/sau Serviciile pentru a efectua servicii comerciale pentru terțe părți.

14.8 ZEPCAM se va asigura că actualizările necesare pentru buna funcționare a Software-ului, Serviciilor și Produselor vor fi disponibile pentru Client ca parte a Abonamentului. Este responsabilitatea clienților să se asigure că sunt instalate actualizările de software și firmware, cu excepția cazului în care se convine altfel.

14.9      Clientul trebuie să respecte toate legile sau reglementările aplicabile referitoare la utilizarea Software-ului, în special în ceea ce privește înregistrarea sau partajarea conținutului video sau audio și a meta-datelor asociate cu un astfel de conținut.

14.10   ZEPCAM poate dezvolta actualizări, upgrade-uri, patch-uri și alte modificări pentru a îmbunătăți performanța și/sau a adăuga funcționalități la Software și poate instala astfel de actualizări la Software-ul găzduit de ZEPCAM din proprie inițiativă.

14.11   Software-ul, firmware-ul și serviciile se consideră a fi acceptate de către client la livrare sau, în cazul în care instalarea de către ZEPCAM a fost convenită în scris, la finalizarea instalării, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.

 

15.      Furnizarea de servicii

15.1      ZEPCAM va depune toate eforturile pentru a furniza serviciile cu atenție și în condițiile convenite.

15.2      Clientul va furniza toate datele și informațiile solicitate de ZEPCAM pentru furnizarea serviciilor. ZEPCAM nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea și/sau caracterul complet al acestor date și informații. Clientul despăgubește ZEPCAM de orice pretenții în acest sens.

15.3      Data de începere a furnizării serviciilor va fi considerată a fi data specificată în acord. În cazul în care părțile nu au convenit asupra unei astfel de date, atunci data de începere va fi data la care ZEPCAM a început să furnizeze serviciile.

15.4      Data convenită de începere a serviciilor se bazează pe circumstanțele cunoscute de ZEPCAM la momentul încheierii acordului. În cazul în care are loc o întârziere care depășește controlul ZEPCAM ca urmare a modificării circumstanțelor sau pentru că materialele comandate de ZEPCAM necesare pentru Servicii nu sunt livrate la timp, data de începere a Serviciilor va fi prelungită în consecință.

15.5      ZEPCAM depune toate eforturile pentru a menține Serviciile disponibile pentru Client în orice moment și va comunica Clientului în avans cu privire la orice întreținere programată care ar putea întrerupe disponibilitatea Serviciilor.

15.6      Cu excepția neglijenței grave și/sau a intenției deliberate din partea ZEPCAM, nerespectarea datei convenite de începere a serviciilor nu va da dreptul Clientului de a rezilia Acordul, fie în totalitate, fie parțial.

15.7      Nerespectarea datei convenite de începere a furnizării serviciului nu va obliga ZEPCAM să plătească nicio compensație clientului.

15.8      În cazul în care începerea și/sau desfășurarea serviciilor este întârziată de factori pentru care Clientul este responsabil, daunele și costurile rezultate pentru ZEPCAM trebuie să fie compensate de către Client.

15.9      În cazul în care, în timpul livrării Software-ului, Firmware-ului și/sau a Serviciilor, se dovedește că sunt necesare modificări sau adăugiri pentru livrarea corespunzătoare a acestuia, sau pentru a adăuga sau modifica funcționalitatea, ZEPCAM are dreptul de a modifica Software-ul, Firmware-ul și/sau Serviciile, după caz. ZEPCAM va informa Clientul cu privire la modificări cât mai devreme posibil. 

 

16.      Suport

16.1      ZEPCAM oferă servicii de asistență pentru clienți pentru Software, Firmware, Produse și Servicii prin e-mail, un portal online, telefon sau alte mijloace.

16.2      Clientul poate depune cereri de asistență prin la Site-ul ZEPCAM. ZEPCAM se străduiește să contacteze clientul în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea de asistență pentru a răspunde la întrebări sau pentru a oferi orice altă asistență care poate fi necesară.

16.3      Cu excepția cazului în care se convine altfel, biroul de asistență ZEPCAM este disponibil în zilele de birou (de luni până vineri), între orele 08.00 și 17.30, ora României.

 

17.      Forța majoră

17.1. În plus față de prevederile articolului 6:75 din Codul civil olandez, o nerespectare a oricărei obligații a ZEPCAM nu poate fi imputată ZEPCAM în niciun caz de forță majoră: orice circumstanță care se află în afara controlului ZEPCAM, care afectează, interferează, întârzie, împiedică sau îngreunează executarea normală a acordului. Aceasta include, de asemenea, dar nu se limitează la starea de urgență (război, insurecție, revolte, dezastre naturale etc.), neîndeplinirea obligațiilor și forța majoră a furnizorilor sau a altor părți terțe, măsuri guvernamentale, greve și întreruperi ale lucrului, ocuparea fabricilor și a spațiilor; îmbolnăvirea personalului, interdicții de import, export și tranzit, izbucnirea sau consecințele pandemiilor și/sau ale bolilor infecțioase, pene de curent și defecțiuni ale internetului, ale rețelelor de date sau ale instalațiilor de telecomunicații.

17.2      În caz de neexecutare a contractului din motive de forță majoră, ZEPCAM are dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor sale pentru o perioadă de maximum treizeci (30) de zile sau de a rezilia contractul, în totalitate sau parțial, fără implicare judiciară. ZEPCAM nu va fi obligată să plătească nicio despăgubire.

 

18.      Răspundere

18.1      ZEPCAM este răspunzătoare pentru orice daune directe suferite de client numai dacă și în măsura în care aceste daune sunt cauzate de un act intenționat sau de o neglijență gravă din partea ZEPCAM. Răspunderea ZEPCAM nu va depăși în niciun caz suma totală facturată și plătită de către Client pe o perioadă de douăsprezece luni și legată de care se referă reclamația, cu un maxim de 10.000 € pe an calendaristic.

18.2      ZEPCAM nu este niciodată răspunzătoare pentru orice daune indirecte care se consideră că includ, dar nu se limitează la, pierderi indirecte, economii pierdute, profituri pierdute, reclamații de la terți, pierderi de date cauzate de defecțiuni tehnice, erori sau disfuncționalități.

18.3      Clientul trebuie să notifice ZEPCAM prin scrisoare recomandată orice pierdere sau deteriorare directă suferită de acesta. În orice caz, toate pretențiile legale pe care Clientul le are împotriva ZEPCAM trebuie să fie formulate în termen de douăsprezece (12) luni de la data la care a avut loc incidentul care a cauzat pierderea sau deteriorarea.

18.4      Clientul despăgubește ZEPCAM împotriva tuturor reclamațiilor formulate de terți ale căror date au fost înregistrate sau prelucrate de către Client cu ajutorul Produselor, Software-ului și/sau Serviciilor furnizate de ZEPCAM, și/sau împotriva reclamațiilor formulate de terți ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de ZEPCAM ca parte a unui Acord și în conformitate cu un astfel de Acord.

18.5      ZEPCAM nu își asumă nicio răspundere din partea clienților din SUA și/sau Canada, pentru care clientul trebuie să se asigure pe cheltuiala sa.

 

19.      Proprietatea și confidențialitatea datelor

19.1      Orice date, dar în special conținutul video sau audio, precum și metadatele, generate de Client cu ajutorul Produselor, Software-ului și/sau Serviciilor rămân proprietatea exclusivă a Clientului. Clientul este proprietarul și controlorul acestor date.

19.2      În măsura în care datele colectate de către Client sunt stocate pe serverele furnizate de ZEPCAM ca parte a unui Serviciu, ZEPCAM garantează că toate datele colectate de către Client vor rămâne la dispoziția Clientului pe durata Abonamentului convenit.

19.3      Datele clienților stocate pe serverele furnizate de ZEPCAM ca parte a unui Serviciu vor fi eliminate irevocabil de către ZEPCAM, cu excepția cazului în care se convine altfel, la 31 de zile după încetarea abonamentului.

19.4      ZEPCAM nu poate și nu va vizualiza, partaja sau utiliza în alt mod datele stocate sau create de Client în cadrul soluției dovedite, cu excepția datelor privind utilizarea Software-ului sau a Serviciilor.

19.5      ZEPCAM nu va furniza sau partaja datele clienților sau derivate ale acestor date către sau cu terțe părți, cu excepția cazului în care ZEPCAM este obligată prin lege să furnizeze datele, de exemplu, la cererea autorităților legale competente în cadrul unei anchete judiciare.

19.6      Cu excepția cazului în care se convine altfel, se consideră că ZEPCAM și Clientul au încheiat Acordul standard de prelucrare a datelor ZEPCAM, care poate fi găsit pe site-ul ZEPCAM.

 

20.      Drepturile de proprietate intelectuală și confidențialitatea

20.1      Toate drepturile de proprietate intelectuală legate de Produse, Software și Servicii revin exclusiv ZEPCAM. Dreptul de utilizare de către Client a drepturilor de proprietate intelectuală ale ZEPCAM este limitat, neexclusiv și netransferabil către terți, cu excepția cazului în care se convine altfel.

20.2      Clientul nu are voie să copieze, să modifice, să divulge sau să utilizeze Produsele, Software-ul și Serviciile în orice mod care încalcă drepturile (de proprietate intelectuală) sau interesele de proprietate ale ZEPCAM sau ale oricărei terțe părți. Utilizarea de către Client a Produselor, a Software-ului și a Serviciilor trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile la nivel local.

20.3      Obligațiile de confidențialitate ale clienților nu se aplică informațiilor pe care aceștia le pot documenta ca fiind disponibile în general pentru public sau care au fost divulgate în mod legitim de către o terță parte fără restricții.

 

21.      Separabilitate

 • În cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni și condiții generale și/sau ale Acordului este considerată nulă sau inaplicabilă din orice motiv, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare fără a fi afectate sau invalidate în vreun fel. Orice dispoziție invalidă va fi considerată ca fiind reformulată astfel încât să fie aplicabilă în măsura maximă permisă de lege, în conformitate cu intenția inițială și cu termenii economici ai dispoziției invalidate.

 

22.      Legea aplicabilă și jurisdicția

 • Întregul raport juridic dintre client și ZEPCAM este guvernat de legea Țărilor de Jos, care face parte din Uniunea Europeană.
 • Litigiile care decurg din raporturile juridice dintre client și ZEPCAM vor fi înaintate numai la Tribunalul de la Haga din Țările de Jos, cu excepția cazului în care ZEPCAM a fost de acord în mod explicit și în scris cu trimiterea litigiului spre soluționare la un alt for judiciar competent.