Splošni pogoji in določila

Tukaj boste našli splošne pogoje družbe ZEPCAM B.V.

 

Bodycams ZEPCAM krog spodaj

1. Opredelitve pojmov

V teh splošnih pogojih (v nadaljevanju: "Splošni pogoji") se uporabljajo naslednje opredelitve.

1.1          ZEPCAM: Zepcam B.V. in njegova povezana podjetja.

1.2          Stranka: pravna oseba, prodajalec ali končni uporabnik, s katero se družba ZEPCAM pogaja o sklenitvi pogodbe in/ali z njo sklene pogodbo.

1.3          Stranke: ZEPCAM in stranka

1.4          Sporazum: vsak sporazum, sklenjen med družbo ZEPCAM in stranko, vključno z vsemi dogovorjenimi spremembami ali dopolnitvami sporazuma.

1.5          Izdelki: strojna oprema za kamere, ki se nosijo na telesu, strojna oprema za mobilni video, strojna oprema za pretakanje, priklopne postaje ter pripadajoča strojna oprema in dodatki, ki jih ZEPCAM zagotovi stranki.

1.6          Programska oprema: Zepcam Manager in druga programska oprema ter strojna programska oprema, ki jo je zagotovil ZEPCAM, za uporabo s strani stranke.

1.7          Vdelana programska oprema: kakršna koli vdelana programska oprema, ki jo družba ZEPCAM zagotovi za svoje izdelke v skladu s Sporazumom.

1.8          Storitev: Storitev: programska oprema, ki jo družba ZEPCAM zagotavlja stranki kot storitev, neposredno ali z vključitvijo tretje osebe, vključno s storitvami v oblaku in shranjevanja podatkov, v skladu s pogodbo.

1.9          Podpora: usposabljanje, služba za pomoč uporabnikom in tehnična podpora, ki jo ZEPCAM neposredno ali s pomočjo tretje osebe zagotavlja stranki v skladu s pogodbo.

1.10      Naročnina: pogodba, ki ureja uporabo izdelkov, programske opreme, storitev in/ali podpore med družbo ZEPCAM in stranko za dogovorjeno časovno obdobje in ceno.

 

2. Veljavnost

2.1          Ti pogoji veljajo za vse ponudbe, ponudbe, pogodbe in dobave izdelkov, programske opreme, strojne programske opreme in storitev s strani družbe ZEPCAM ali v njenem imenu za nazaj.

2.2          Stranke izključujejo vse dodatne in/ali odstopajoče splošne pogoje stranke ali drugih tretjih oseb.

2.3          Stranke lahko odstopajo od teh pogojev samo, če se o tem pisno dogovorijo.

2.4          Če stranka deluje kot preprodajalec izdelkov ZEPCAM, programske opreme, strojne programske opreme in storitev, bodo pogodbe z njenimi strankami sklenjene vsaj pod enakimi pogoji kot ti splošni pogoji.

2.5          Družba ZEPCAM si pridržuje pravico do enostranske prilagoditve ali spremembe teh splošnih pogojev.

2.6          Družba ZEPCAM opravlja storitve na podlagi obveznosti po najboljših močeh, razen če in kolikor se je družba ZEPCAM v sporazumu izrecno zavezala, da bo dosegla določen rezultat, in če je zadevni rezultat dovolj določen.

2.7          Družba ZEPCAM ne zagotavlja izdelkov, programske opreme in storitev končnim uporabnikom v Združenih državah Amerike zaradi nasprotujoče si pristojnosti z Evropsko unijo, v kateri ima družba ZEPCAM sedež.

 

3.          Spremembe in dodatki

3.1          O spremembah in dodatkih katere koli določbe v pogodbi in/ali teh splošnih pogojih se lahko pisno dogovorijo le ustrezno pooblaščeni predstavniki.

3.2          Odstopanja od teh splošnih pogojev in dodatki k njim veljajo samo za zadevno pogodbo.

 

4.          Ponudbe, ponudbe in naročila

4.1          Ponudbe družbe ZEPCAM veljajo en (1) mesec po datumu izdaje, razen če ni izrecno navedeno drugače.

4.2          Ponudbe za družbo ZEPCAM niso zavezujoče, razen če ni izrecno pisno dogovorjeno drugače.

4.3          Družba ZEPCAM sprejme naročila le na podlagi pisne potrditve naročila s strani stranke, v kateri stranka sprejme ponudbo družbe ZEPCAM.

4.4          Ponudbe družbe ZEPCAM ne veljajo za ponovna naročila ali samodejna podaljšanja, razen če je pisno dogovorjeno drugače.

4.5          Družba ZEPCAM sprejema naročila samo od pravnih oseb. Naročila fizičnih oseb, ki niso zakoniti zastopniki pravnih oseb, bodo preklicana po predhodnem obvestilu. 

4.6          Družba ZEPCAM zagotavlja vse nasvete o nakupu po svojem najboljšem znanju. 

 

5.          Cena

5.1          Vse cene izdelkov, programske opreme, storitev in naročnin so v evrih, brez DDV in drugih stroškov, kot so uvozne dajatve, lokalni davki, prevozni stroški in/ali stroški ravnanja, razen če je izrecno navedeno ali dogovorjeno drugače.

5.2          Družba ZEPCAM ima pravico, da kadar koli prilagodi vse cene ob upoštevanju vseh veljavnih ponudb in veljavnih sporazumov.

5.3          Družba ZEPCAM ima pravico, da vsako leto (koledarsko leto) indeksira vse cene veljavnih sporazumov na podlagi nizozemskega indeksa cen življenjskih potrebščin.

 

6.          Plačilo

6.1          Izdelki se zaračunajo ob dobavi, družba ZEPCAM pa lahko pred dobavo zahteva predplačilo.

6.2          Za izdelke, programsko opremo in/ali storitve, kupljene prek spletne trgovine ZEPCAM, se izstavi račun, ki ga je treba plačati pred dobavo.

6.3          Za programsko opremo, storitve in naročnine se izdajajo računi, ki jih je treba plačati vnaprej za dogovorjeno obdobje.

6.4          Podpora bo stranki zaračunana po zaključku v skladu s cenami v tistem trenutku.

6.5 Če ni izrecno pisno dogovorjeno drugače, se plačila izvedejo v evrih.

6.6          Družba ZEPCAM mora vsa plačila prejeti pred datumom na računu, na katerega je znesek zapadel, in brez kakršnih koli odbitkov ali pobotanja dolgov. Plačila se izvedejo na bančni račun, ki ga družba ZEPCAM v ta namen navede v ponudbi in/ali računu.

6.7          Če stranka ne plača v standardnem plačilnem roku 30 dni ali drugem medsebojno dogovorjenem roku, je družba ZEPCAM upravičena do zakonitih obresti za neplačani znesek od konca plačilnega roka na računu do datuma dejanskega in celotnega plačila na bančni račun družbe ZEPCAM. Družba ZEPCAM bo imela pravico, da po tem, ko bo stranko obvestila o neplačanem znesku, ki ga je treba plačati, in ji pustila razumen rok za plačilo, začasno do ali trajno ustavi svoje storitve za stranko, če stranka ne bo poravnala vseh neplačanih zneskov s plačilom.

6.8          Če je družba ZEPCAM prisiljena odstopiti svojo terjatev tretji osebi v izterjavo, mora stranka družbi ZEPCAM ali tretji osebi, ki ji je bila transakcija odstopljena, povrniti razumno nastale stroške.

6.9          Če stranka meni, da je račun nepravilen, mora o tem pisno obvestiti družbo ZEPCAM v tridesetih (30) dneh od datuma izdaje računa. Če je ta rok prekoračen, se šteje, da stranka račune sprejema. Če družba ZEPCAM pisno ne prizna nepravilnosti računov, mora stranka plačati zneske na računu v plačilnem roku.

 

7.          Pravica do izterjave

7.1          V trenutku, ko stranka zamudi s plačilom, ima družba ZEPCAM pravico uveljavljati pravico do izterjave za dobavljene neplačane izdelke in/ali programsko opremo.

7.2          Družba ZEPCAM uveljavlja pravico do izterjave z (elektronsko) pisno izjavo.

7.3          Takoj ko je stranka obveščena o zahtevani pravici do izterjave, mora takoj in na lastne stroške vrniti izdelke in/ali programsko opremo družbi ZEPCAM, razen če ni pisno dogovorjeno drugače.

 

8.          Ohranitev naslova

8.1          Lastništvo izdelkov se na stranko prenese šele, ko stranka izpolni vse svoje plačilne obveznosti do družbe ZEPCAM. Pri delnih dobavah družba ZEPCAM ostane lastnik vseh izdelkov, dokler stranka ne plača vseh ustreznih računov.

8.2          Dokler lastninska pravica na izdelkih ni prenesena na stranko, stranka izdelkov ne sme zastaviti ali podeliti kakršne koli druge pravice tretji osebi, izdelke pa mora skrbno in jasno označiti kot last družbe ZEPCAM.

 

9.          Dostava

9.1          Izdelki so dobavljeni po pravilih DAP-Incoterms 2020, razen če ni dogovorjeno drugače.

9.2          Če ni izrecno dogovorjeno drugače, so dogovorjeni datumi pošiljanja in dostave zgolj okvirni.

9.3          Prekoračitev dogovorjenega datuma dobave ne daje stranki pravice do kakršne koli odškodnine, prav tako pa stranka nima pravice prekiniti pogodbe. Le če je prekoračitev dogovorjenega datuma takšna, da od naročnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo ohranil pogodbo, je naročnik upravičen do odpovedi pogodbe.

9.4          Prekoračitev dogovorjenega datuma dostave daje naročniku pravico do prilagoditve datuma izteka katerega koli naročniškega razmerja, povezanega s to pošiljko, tako da datum začetka naročniškega razmerja sovpada z datumom dostave.

9.5          Prevozne stroške plača stranka, razen če sta se stranki vnaprej dogovorili drugače.

 

10.      Tretje osebe

10.1      Če in kolikor je to potrebno za pravilno izvajanje sporazuma, je družba ZEPCAM po lastni presoji upravičena, da storitve opravijo tretje osebe, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

10.2      Stranka brez predhodnega pisnega soglasja družbe ZEPCAM ne sme posredno ali neposredno prenesti ali dodeliti pravic in/ali obveznosti iz sporazuma, v celoti ali delno, tretji osebi.

 

11.      Lastnosti izdelka in garancija

11.1      Lastnosti izdelkov izhajajo izključno iz opisa, lista izdelka, (varnostnega) podatkovnega lista ali risbe izdelkov, ki so navedeni ali omenjeni v ponudbah, ponudbah in sporazumih. Če teh ni, se lastnosti izdelkov črpajo iz standardnih izdelčnih listov družbe ZEPCAM, ki so veljali v času nakupa.

11.2      Izdelki imajo standardno garancijo za prenos v trajanju enega leta od trenutka, ko stranka prejme izdelke, v okviru katere se okvarjeni izdelki brezplačno popravijo ali zamenjajo. Stroške pošiljanja izdelkov družbi ZEPCAM in tveganje izgube nosi stranka. Stroške in tveganje pošiljanja popravljenih ali zamenjanih izdelkov stranki nosi družba ZEPCAM.

11.3      Izdelki, ki jih družba ZEPCAM zamenja v okviru garancije, imajo primerljive lastnosti kot originalni izdelek in lahko vsebujejo obnovljene komponente.

11.4      Družba ZEPCAM lahko stranki ponudi možnost podaljšanja garancije za izdelke ob nakupu, pri čemer mora stranka družbi ZEPCAM plačati dodatne stroške.

11.5      Garancija velja za izdelke z napakami, ki nastanejo zaradi predvidene uporabe.

11.6      Izdelki z vidnimi poškodbami ter dodatki in kabli so izključeni iz garancije. Poleg tega garancija ne velja za napakam ali motnjam v delovanju, ki nastanejo zaradi napačne uporabe, zlorabe ali neustreznega vzdrževanja;

 1.  za napake ali okvare, ki so posledica neupoštevanja navodil za namestitev ali uporabo ali uporabe, za katero strojna oprema ni predvidena;
 2.  za kozmetične ali naključne poškodbe.
 3.  v primerih, ko končni uporabnik ni dovolil programu ZEPCAM ali je zanemaril navodila programa ZEPCAM za izvajanje zahtevanih nalog vzdrževanja in posodabljanja;
 4.  za izdelke, pri katerih je škoda nastala zaradi spreminjanja ali popravila izdelka, razen v primerih, ki jih je odobrila družba ZEPCAM.

11.7      Predstavnik družbe ZEPCAM določi, ali je napaka zajeta v garancijo, in sicer v skladu z merili iz tega člena.

11.8      Družba ZEPCAM si prizadeva obravnavati garancijske zahtevke v desetih (10) delovnih dneh po prejemu izdelka z napako. Za neobičajne količine se lahko dogovori o posebnem časovnem okviru.

11.9      Za izdelke, popravljene in/ali zamenjane v okviru garancije, velja enako garancijsko obdobje kot za originalni izdelek, vendar najmanj 90 dni od trenutka, ko stranka prejme popravljeni in/ali zamenjani izdelek.

11.10   Stranka lahko uveljavlja garancijo z zahtevo za podporo na spletni strani družbe ZEPCAM,.

 

12.      Raztapljanje in suspenzija

12.1      Stranka ima pravico razdreti pogodbo, če družba ZEPCAM v daljšem časovnem obdobju nepristransko ne izpolnjuje svojih obveznosti, razen če je pomanjkljivost manjšega pomena in/ali stranki ne preprečuje uporabe izdelkov, programske opreme in/ali storitev ali če je pomanjkljivost posledica višje sile.

12.2      V primerih, ko stranka:

 1. razglasi stečaj ali zaprosi za moratorij na plačilo;
 2. prenese svojo dejavnost ali njen pomemben del, vključno s prenosom dejavnosti v bodočem ali obstoječem partnerstvu, ali spremeni svoje poslovne cilje; ali
 3. je v zamudi pri izpolnjevanju sporazuma, sklenjenega z družbo ZEPCAM.

vse terjatve in računi postanejo takoj zapadli in plačljivi, družba ZEPCAM pa je pooblaščena, da (v celoti ali delno) začasno ustavi svoje obveznosti, dokler stranka ne zagotovi zavarovanja za izpolnitev svojih obveznosti ali razdre pogodbe, pri čemer je stranka odgovorna za vso škodo, ki jo družba ZEPCAM utrpi v tem trenutku in v prihodnosti.

 

13.      Pritožbe

13.1      Pritožbe v zvezi z izdelki, programsko opremo ali storitvami, ki jih je dobavila družba ZEPCAM, je treba družbi ZEPCAM predložiti v pisni obliki (vključno z elektronsko pošto) in navesti vse razloge za pritožbe v štirih tednih po datumu, ko so bili ti izdelki, programska oprema ali storitve dobavljeni.

13.2      Če družba ZEPCAM potrdi pritožbe v zvezi z izdelki, družba ZEPCAM po lastni presoji poskrbi za popravilo izdelkov ali za zamenjavo izdelkov ali njihovih delov. Če družba ZEPCAM potrdi pritožbe glede programske opreme in/ali storitev, družba ZEPCAM si po svojih najboljših močeh prizadeva za rešitev teh pritožb v razumnem roku.

13.3      Reševanje pritožb ne sme povzročiti, da bi bila družba ZEPCAM prisiljena dobaviti izdelke in/ali storitve, ki niso bili dogovorjeni v skladu s pogodbo.

13.4      Nobena pritožba ali kakršna koli reklamacija ne zadrži strankine obveznosti plačila.

 

14.      Programska oprema, strojna programska oprema in storitve

14.1      Družba ZEPCAM zagotavlja programsko opremo, strojno programsko opremo in storitve stranki samo na podlagi naročnine. Dlastni prenos in/ali namestitev in/ali uporaba programske opreme, strojne programske opreme in storitev ZEPCAM, ne glede na to, ali so v kombinaciji z izdelki ali ne, zavezuje stranko k plačilu povezanih naročniških cen.

14.2 Dlastni prenos in/ali namestitev in/ali uporaba programske opreme, strojne programske opreme in storitev družbe ZEPCAM, ne glede na to, ali so v kombinaciji z izdelki ali ne, pomeni sprejetje teh splošnih pogojev.

14.3      Na podlagi naročnine in izpolnitve zahtevanih (plačilnih) obveznosti družba ZEPCAM stranki podeli neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe programske opreme, strojne programske opreme in storitev za lastno uporabo in izključno v povezavi z izdelki. Če je stranka preprodajalec izdelkov, programske opreme in storitev družbe ZEPCAM, lahko svojim strankam podeli pravico do uporabe programske opreme, strojne programske opreme in storitev, če se o tem pisno dogovori z družbo ZEPCAM; v tem primeru bodo pogodbe s temi strankami sklenjene vsaj pod enakimi pogoji kot ti splošni pogoji.

14.4      Naročnik ne sme uporabljati programske opreme, strojne programske opreme in storitev v večjem številu, kot je število izdelkov, za katere je naročnik pridobil naročnino.

14.5      Če ni izrecno dogovorjeno drugače, se lastništvo programske opreme, strojne programske opreme in storitev ne prenese na stranko. Stranka ne sme kopirati, spreminjati, razkrivati ali uporabljati programske opreme in strojne programske opreme na način, ki bi lahko kršil pravice (intelektualne lastnine) ali lastniške interese, vključno s poslovnimi skrivnostmi, ki jih vsebujeta programska oprema in strojna programska oprema, družbe ZEPCAM ali katere koli tretje osebe.

14.6      Če v pogodbi ni določeno drugače, je naročnina na programsko opremo, strojno programsko opremo in storitve odobrena za določen čas. Pravica do uporabe programske opreme in storitev samodejno preneha veljati po izteku naročnine, razen če se naročnina podaljša in šele potem, ko družba ZEPCAM prejme plačilo takrat veljavnih pristojbin.

14.7      Razen ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju družbe ZEPCAM stranka ne sme:

 1. povratnega inženiringa ali dekompiliranja programske opreme in/ali strojne programske opreme na kakršen koli način;
 2. spreminjati ali prilagajati programske opreme in/ali strojne programske opreme ali ustvarjati izvedenih del, ki temeljijo na programski opremi in/ali strojni programski opremi;
 3. prenos, dodelitev ali podlicenciranje pravic tretji osebi;
 4. uporabo programske opreme in/ali storitev za opravljanje komercialnih storitev za tretje osebe.

14.8 Družba ZEPCAM bo zagotovila, da bodo posodobitve, potrebne za dobro delovanje programske opreme, storitev in izdelkov, naročniku na voljo kot del naročnine. Stranka je odgovorna za namestitev posodobitev programske in vdelane programske opreme, razen če ni dogovorjeno drugače.

14.9      Stranka mora spoštovati vse veljavne zakone ali predpise v zvezi z uporabo programske opreme, zlasti glede snemanja ali izmenjave video ali avdio vsebine in meta podatkov, povezanih s takšno vsebino.

14.10   Družba ZEPCAM lahko pripravi posodobitve, nadgradnje, popravke in druge spremembe za izboljšanje delovanja in/ali dodajanje funkcionalnosti programske opreme in lahko na lastno pobudo namesti takšne posodobitve v programsko opremo, ki jo gosti družba ZEPCAM.

14.11   Šteje se, da je stranka programsko opremo, strojno programsko opremo in storitve sprejela ob dostavi ali, če je bila namestitev s strani družbe ZEPCAM pisno dogovorjena, ob zaključku namestitve, razen če ni dogovorjeno drugače.

 

15.      Izvajanje storitev

15.1      Družba ZEPCAM si bo prizadevala, da bo storitve opravljala skrbno in v skladu z dogovorjenimi pogoji.

15.2      Stranka zagotovi vse podatke in informacije, ki jih družba ZEPCAM zahteva za izvajanje storitev. Družba ZEPCAM ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in/ali popolnost teh podatkov in informacij. Stranka družbo ZEPCAM oprosti vseh zahtevkov v zvezi s tem.

15.3      Za datum začetka opravljanja storitev se šteje datum, določen v pogodbi. Če se stranki ne dogovorita o takšnem datumu, je datum začetka opravljanja storitev datum, ko je družba ZEPCAM začela opravljati storitve.

15.4      Dogovorjeni datum začetka izvajanja storitev temelji na okoliščinah, ki so družbi ZEPCAM znane ob sklenitvi pogodbe. Če pride do zamude, na katero družba ZEPCAM ne more vplivati, zaradi spremenjenih okoliščin ali ker materiali, ki jih je naročil ZEPCAM in so potrebni za storitve, niso pravočasno dostavljeni, se datum začetka opravljanja storitev ustrezno podaljša.

15.5      Družba ZEPCAM si prizadeva, da bi bile storitve stranki vedno na voljo, in bo stranko vnaprej obvestila o vseh načrtovanih vzdrževalnih delih, ki bi lahko prekinili razpoložljivost storitev.

15.6      Razen v primeru hude malomarnosti in/ali namerne kršitve s strani družbe ZEPCAM, če stranka ne upošteva dogovorjenega datuma začetka opravljanja storitev, ni upravičena do prekinitve pogodbe v celoti ali delno.

15.7      Če družba ZEPCAM ne bo upoštevala dogovorjenega datuma začetka opravljanja storitve, stranki ne bo dolžna plačati nobenega nadomestila.

15.8      Če začetek in/ali potek storitev zamuja zaradi dejavnikov, za katere je odgovoren kupec, mora kupec družbi ZEPCAM povrniti nastalo škodo in stroške.

15.9      Če se med dobavo programske opreme, strojne programske opreme in/ali storitev izkaže, da so za pravilno dobavo potrebne spremembe ali dopolnitve ali da se doda ali spremeni funkcionalnost, ima družba ZEPCAM pravico po potrebi spremeniti programsko opremo, strojno programsko opremo in/ali storitve. Družba ZEPCAM bo stranko o spremembah obvestila čim prej. 

 

16.      Podpora

16.1      Družba ZEPCAM ponuja storitve za stranke za programsko opremo, strojno programsko opremo, izdelke in storitve prek e-pošte, spletnega portala, telefona ali drugih sredstev.

16.2      Stranka lahko vloži zahtevke za podporo prek . Spletna stran ZEPCAM. Družba ZEPCAM si prizadeva stopiti v stik s stranko v enem delovnem delovnem dnevu po zahtevi za pomoč, da bi odgovorila na vprašanja ali zagotovila kakršno koli drugo pomoč, ki bi bila morda potrebna.

16.3      Če ni drugače dogovorjeno, je podporna služba družbe ZEPCAM na voljo ob delavnikih (od ponedeljka do petka) od 8.00 do 17.30 CE(S)T.

 

17.      Višja sila

17.1 Poleg določbe člena 6:75 nizozemskega civilnega zakonika družbi ZEPCAM ni mogoče pripisati pomanjkljivosti katere koli obveznosti družbe ZEPCAM v primeru višje sile: kakršne koli okoliščine, na katero družba ZEPCAM nima vpliva, ki vpliva na normalno izvajanje sporazuma, ga ovira, zavlačuje, preprečuje ali ovira. To med drugim vključuje tudi izredne razmere (vojna, upori, nemiri, naravne nesreče itd.), neizpolnjevanje obveznosti in višjo silo dobaviteljev ali drugih tretjih oseb, vladne ukrepe, stavke in prekinitve dela, zasedbo tovarn in prostorov, bolezni osebja, prepovedi uvoza, izvoza in tranzita, izbruh ali posledice pandemij in/ali nalezljivih bolezni, izpad električne energije ter izpad interneta, podatkovnega omrežja ali telekomunikacijskih naprav.

17.2      V primeru neizpolnjevanja sporazuma zaradi višje sile ima družba ZEPCAM pravico, da za največ trideset (30) dni odloži izpolnjevanje svojih obveznosti ali da sporazum v celoti ali delno prekliče brez posredovanja sodišča. Družba ZEPCAM ni dolžna plačati nobenega nadomestila.

 

18.      Odgovornost

18.1      Družba ZEPCAM je odgovorna za kakršno koli neposredno škodo, ki jo utrpi stranka, le, če in kolikor je ta škoda posledica namernega dejanja ali hude malomarnosti družbe ZEPCAM. Odgovornost družbe ZEPCAM v nobenem primeru ne presega skupnega zneska, ki je bil stranki zaračunan in plačan v obdobju dvanajstih mesecev in na katerega se nanaša zahtevek, vendar največ 10.000 EUR na podlagi koledarskega leta.

18.2      Družba ZEPCAM ni nikoli odgovorna za kakršno koli posredno škodo, ki med drugim vključuje posledično izgubo, izgubljene prihranke, izgubljeni dobiček, zahtevke tretjih oseb, izgubo podatkov zaradi tehničnih napak, okvar ali motenj v delovanju.

18.3      Stranka mora družbo ZEPCAM s priporočenim pismom obvestiti o vsaki neposredni izgubi ali škodi, ki jo utrpi. Vse pravne zahtevke, ki jih ima stranka do družbe ZEPCAM, mora v vsakem primeru vložiti v dvanajstih (12) mesecih od datuma, ko je prišlo do dogodka, ki je povzročil izgubo ali škodo.

18.4      Stranka odškoduje družbo ZEPCAM za vse zahtevke tretjih oseb, katerih podatke je stranka zabeležila ali obdelala z izdelki, programsko opremo in/ali storitvami družbe ZEPCAM, in/ali za zahtevke tretjih oseb, katerih osebne podatke je družba ZEPCAM obdelala v okviru pogodbe in v skladu s to pogodbo.

18.5      Družba ZEPCAM ne prevzema nobene odgovornosti od kupcev v ZDA in/ali Kanadi, za katere se mora kupec zavarovati na lastne stroške.

 

19.      Lastništvo podatkov in zasebnost

19.1      Vsi podatki, zlasti video ali avdio vsebina ter meta podatki, ki jih stranka ustvari z izdelki, programsko opremo in/ali storitvami, ostanejo v izključni lasti stranke. Stranka je lastnik in upravljavec teh podatkov.

19.2      Če so podatki, ki jih zbere stranka, shranjeni na strežnikih, ki jih zagotovi družba ZEPCAM kot del storitve, družba ZEPCAM zagotavlja, da bodo vsi podatki, ki jih zbere stranka, ostali na voljo stranki v času trajanja dogovorjene naročnine.

19.3      Če ni drugače dogovorjeno, bo družba ZEPCAM nepreklicno odstranila podatke stranke, shranjene na strežnikih, ki jih družba ZEPCAM zagotavlja kot del storitve, 31 dni po prenehanju naročniškega razmerja.

19.4      Družba ZEPCAM ne more in ne sme pregledovati, deliti ali kako drugače uporabljati podatkov, ki jih stranka shrani ali ustvari v dokazani rešitvi, razen podatkov o uporabi programske opreme ali storitev.

19.5      Družba ZEPCAM ne bo posredovala ali delila podatkov o strankah ali izpeljank teh podatkov tretjim osebam, razen če mora družba ZEPCAM podatke posredovati po zakonu, npr. na zahtevo pristojnih pravnih organov v okviru sodne preiskave.

19.6      Če ni drugače dogovorjeno, se šteje, da sta družba ZEPCAM in stranka sklenila standardno pogodbo o obdelavi podatkov družbe ZEPCAM, ki je na voljo na spletni strani družbe ZEPCAM.

 

20.      Pravice intelektualne lastnine in zaupnost

20.1      Vse pravice intelektualne lastnine, povezane z izdelki, programsko opremo in storitvami, pripadajo izključno družbi ZEPCAM. Strankina pravica do uporabe pravic intelektualne lastnine družbe ZEPCAM je omejena, neizključna in neprenosljiva na tretje osebe, razen če ni dogovorjeno drugače.

20.2      Stranka ne sme kopirati, spreminjati, razkrivati ali uporabljati izdelkov, programske opreme in storitev na način, ki krši pravice (intelektualne lastnine) ali lastniške interese družbe ZEPCAM ali katere koli tretje osebe. Strankina uporaba izdelkov, programske opreme in storitev mora biti v skladu z vsemi lokalno veljavnimi zakoni in predpisi.

20.3      Obveznosti stranke glede zaupnosti ne veljajo za informacije, za katere lahko dokumentira, da so splošno dostopne javnosti ali da jih je tretja oseba upravičeno razkrila brez omejitev.

 

21.      Razvezljivost

 • Če se katera koli določba teh splošnih pogojev in/ali pogodbe iz kakršnega koli razloga izkaže za neveljavno ali neizvršljivo, ostale določbe ostanejo v veljavi, ne da bi bile kakor koli oslabljene ali neveljavne. Vsaka neveljavna določba se bo štela za preoblikovano tako, da bo izvršljiva v največjem zakonsko dovoljenem obsegu v skladu s prvotnim namenom in ekonomskimi pogoji neveljavne določbe.

 

22.      Veljavno pravo in pristojnost

 • Za celotno pravno razmerje med stranko in družbo ZEPCAM velja pravo Nizozemske, ki je del Evropske unije.
 • Spori, ki izhajajo iz pravnih razmerij med stranko in družbo ZEPCAM, se predložijo samo sodišču v Haagu na Nizozemskem, razen če se družba ZEPCAM izrecno pisno strinja, da se spor predloži v reševanje drugemu pristojnemu sodišču.