Francúzska vláda spolupracuje so spoločnosťou ZEPCAM na znížení agresivity

Viaceré hasičské a záchranné služby experimentujú s používaním osobných kamier, aby zabezpečili lepšiu ochranu pri útokoch na hasičov. 

Bodycams ZEPCAM kolo nižšie

Analýza pôvodu tohto násilia umožňuje lepšie ho zachytiť, a tak mu lepšie predchádzať. Najčastejšie ide o občanov, zachránené obete a ich príbuzných, ktorí sa správajú nevhodne.

Útoky na hasičov: čísla

Konsolidované štatistiky DGSCGC, ktoré presne sledujú tieto útoky, uvádzajú od 1. januára 2019 tieto údaje:

 • 1 274 fyzických alebo verbálnych útokov, v priemere 5 útokov na deň (na 10 000 zásahov)
 • 2012 napadnutí hasiči
 • 312 zranených hasičov

Typy útokov:

 • Verbálna agresia: 50%
 • Jednoduché útoky: 35%
 • Projektilová tryska: 11%
 • Útok so zbraňou: 4%

Vláda vedie rozhodný boj proti týmto útokom posilnením existujúcich opatrení, ale aj prijatím nových, aby bol každý hasič lepšie chránený.

Akčný plán a opatrenia

Na základe podkladov, ktoré boli vypracované po konzultácii s prefektúrami a rezortnými hasičskými a záchrannými zbormi a rešpektujú republikové zásady solidarity a pomoci obyvateľstvu, vláda dáva nový impulz.

Sprevádza ho silná a priama komunikácia o úlohe štátu, ktorá zahŕňa pragmatické opatrenia, ktoré sú priamo uplatniteľné, a iné, ktoré sú ambicióznejšie. Prácou na príčinách je cieľom odmietnuť banalizáciu týchto útokov a poskytnúť riešenia potreby ochrany hasičov. Štát chráni tých, ktorí riskujú svoje životy, aby zachránili životy iných. Viac informácií o opatreniach nájdete nižšie.

1. Posilnenie operačných protokolov

V rámci už zavedených operačných protokolov boli prefekti požiadaní, aby prijali tieto opatrenia:

 • Vypracovať osobitné postupy pre zásah v citlivých sektoroch (miesta konsolidácie, bezpečné trasy a vhodné pravidlá nasadenia vrátane podpory polície alebo žandárstva, ak si to situácia vyžaduje).
 • Uľahčiť podávanie sťažností a podporovať systematickú funkčnú ochranu.
 • Vycvičte hasičov na vyjednávanie s agresívnou osobou.

2. Systematické podávanie sťažností a primeraná funkčná ochrana

V prípade agresie spáchanej na hasičovi pri výkone jeho povinností je prijatým pravidlom podanie systematickej sťažnosti príslušnou správou. Hasiči, ktorí sú obeťami, budú vyzvaní, aby urobili to isté, s vedomím, že funkčná ochrana sa uplatňuje právom.

  3. Systematizovať šírenie osvedčených postupov

  Zdôrazní sa výmena skúseností a zdieľanie osvedčených postupov. Vykoná sa hodnotenie všetkých inovačných opatrení.

  4. Diverzifikovať nábor s cieľom udržať sociálne väzby v problémových štvrtiach

  Nedostatočné zastúpenie obyvateľov tzv. citlivých štvrtí v radoch hasičov neprispieva k uľahčeniu podmienok zásahu hasičov. Miestne iniciatívy umožnili vytvoriť väzby, udržiavať dialóg medzi hasičmi a mladými ľuďmi v problémových alebo sociálne narušených štvrtiach, čo viedlo aj k zníženiu fenoménu mestského násilia voči hasičom. Okrem toho tieto prístupy reagujú aj na potrebu zvýšiť počet dobrovoľných hasičov a je potrebné ich posilniť.

  5. Sprevádzať dynamiku školenia

  Spoliehať sa na policajné zložky v jednotlivých departementoch a v spolupráci s CNFPT (Národné centrum pre územnú verejnú funkciu). Súčasná odborná príprava sa bude udržiavať a posilňovať s cieľom pripraviť hasičov na situácie zásahového násilia a riešiť najčastejšie prejavy agresie. V dvoch hlavných osiach pomôžu pochopiť tieto javy, psychologicky sa na ne pripraviť a naučiť sa, ako zneškodniť situácie násilia:

  • Správanie hasičov čeliacich rozrušenému človeku.
  • Zásahy a individuálna a kolektívna ochrana v kontexte násilia. 

  6. Experimentujte s používaním mobilných fotoaparátov

  Na podnet ministra vnútra Christophea Castanera vstúpil do platnosti výnos č. 2019-743 týkajúci sa podmienok experimentovania s používaním individuálnych kamier hasičmi v rámci ich zásahov 19. júla 2019. O experiment, ktorý potrvá do februára 2022, požiadalo desať hasičských a záchranných zborov (Haute Garonne, Gironde, Loire Atlantique, Maine a Loire, Morbihan, North, Eastern Pyrenees, Rhone, Yvelines, Val d'Oise) a hasičský zbor v Paríži.

  Táto experimentálna fáza začína pre SDIS95 a BSPP vo veľmi prísnom právnom rámci.

  Individuálne mobilné kamery pre hasičov v šiestich otázkach nižšie:

   Na aký účel slúžia kamery na tele?

   Cieľom je zabezpečiť lepšiu ochranu proti útokom na hasičov. V tomto exkluzívnom kontexte umožňuje používanie kamier predchádzať násilným činom, zhromažďovať dôkazy na identifikáciu a stíhanie páchateľov a zlepšovať odbornú prípravu príslušníkov.

   Budú kamery na tele fungovať natrvalo?

   Nie, používateľ môže zapnúť kameru, keď pravdepodobne dôjde k udalosti, ktorá môže ohroziť fyzickú integritu hasičov

   Môžu tieto kamery používať všetci hasiči?

   Nie. Toto zariadenie sú oprávnené používať len príslušné hasičské a záchranné služby a BSPP v rámci prebiehajúceho experimentu. Okrem toho je v rámci týchto služieb používanie týchto kamier vyhradené výlučne pre hasičov s osobným oprávnením v rámci mimoriadne presných pravidiel používania. Dostupné zariadenia sú špecifické kamery a nie bežné kamery.

   Kto si bude môcť prezerať zábery z osobných kamier?

   Zachytené obrazy a zvuky si používateľ kamery nemôže prezerať ani prenášať v reálnom čase na diaľku. Prístup k nim bude mať len veľmi obmedzený počet osôb. V rámci hasičských a záchranných služieb to bude riaditeľ rezortu Hasičského a záchranného zboru, jeho zástupca a individuálne určení zamestnanci zodpovední za monitorovanie týchto súborov. Polícia, súdnictvo a generálny inšpektorát Generálneho riaditeľstva pre civilnú bezpečnosť a krízový manažment budú mať, samozrejme, v prípade potreby možnosť získať tieto údaje. V prípade disciplinárneho konania ich možno tiež použiť. Napokon, po anonymizácii sa môžu použiť v rámci zlepšovania odbornej prípravy.

   Ako dlho sa budú snímky uchovávať?

   S výnimkou súdneho konania sa obrazy a zvuky uchovávajú šesť mesiacov, história prístupu k obrazom 36 mesiacov. Potom sa automaticky vymažú. Pravidlá IT na zabezpečenie prístupu sú veľmi prísne, rovnako ako prístup do priestorov, kde budú uložené. 


   Aké sú práva filmovaných ľudí?

   Právo namietať proti snímaniu "pešou" kamerou sa neuplatňuje. Na hasičské a záchranné zbory sa vzťahujú práva na informácie a prístup k údajom, ktoré sú presne vymedzené vo vyhláške. V prípade sporu o obmedzenie práva na prístup sa uplatňuje odvolanie na Národnú komisiu pre informácie a slobodu.

   Použité produkty

   Profesionálna kamera BodyCam T2 - ZEPCAM

   Kamera na telo T2+

   Viac informácií >

   Profesionálne kamery na telo Inteligentné dokovacie stanice - ZEPCAM

   Inteligentná dokovacia stanica

   Viac informácií >

   Zdieľať toto